برای مقابله با استبداد حاکم، هماهنگ ساختن اهرم های کنترل قدرت، امروز اجتناب ناپذیرتر از همیشه شده است. رژیم حاکم بر ایران، از فردای انتخابات 

 

شهروند ۱۲۴۰ ـ پنجشنبه ۳۰ جولای ۲۰۰۹


 

جواد طالعی دبیر دفتر اروپایی شهروند، فراخوانی برای تشکیل اتحادیه سراسری روزنامه نگاران ایرانی خارج کشور داده است. متن فراخوان را در زیر می خوانید:

تحولات هفته های اخیر ایران، دریچه ای به پیش گشوده است. استبداد حاکم می کوشد این دریچه را، از طریق سرکوب خونین جنبش آزادی خواهی، ببندد و دروازه ای فراخ و دوزخی به گذشته بگشاید. راه مقابله با این تصمیم، یکصدا شدن نیروهائی است که به آینده نظر دارند.

برای مقابله با استبداد حاکم، هماهنگ ساختن اهرم های کنترل قدرت، امروز اجتناب ناپذیرتر از همیشه شده است. رژیم حاکم بر ایران، از فردای انتخابات سراسر تقلب ریاست جمهوری، نشان داده است که کوچکترین تغییری را، حتی در چارچوب قانون اساسی خود نمی پذیرد. برای ما ایرانیان هیچ راهی باقی نمانده است جز آن که با همدلی و همصدائی، در هر حوزه ای که می توانیم، تغییر را به نظام حاکم تحمیل کنیم. ما، با هم و در کنار هم، توانائی این تحمیل را خواهیم داشت.

تعداد رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور و نویسندگان، خبرنگاران، مدیران و مسئولان ایرانی آن ها، اکنون خوشبختانه بی شمار است. تلاشگران این رسانه ها، در شکستن سد سکوتی که کودتاچیان می کوشند بر جامعه ایران تحمیل کنند، نقشی تعیین کننده و تاریخی دارند. آن ها می توانند از طریق ایجاد "اتحادیه سراسری روزنامه نگاران ایران در خارج از کشور" پشتیبان قدرتمند همکاران خود باشند، که در داخل مرزهای ایران، بهای انتقال آزاد اطلاعات را، با زندان و شکنجه و قطع نان می پردازند.

به عنوان یک عضو قدیمی، کوچک و بی ادعای جامعه مطبوعات ایران، از همه همکاران دیروز و امروز خود در خارج از کشور صمیمانه و متواضعانه تقاضا می کنم به تشکیل چنین اتحادیه قدرتمندی بیاندیشند و در صورت تمایل به عنوان عضو هیات موسس اتحادیه ثبت نام کنند. وظیفه تهیه مقدمات تشکیل نخستین نشست هیات موسس را، در صورت تمایل جمع، می پذیرم. هیئت موسس، گروه تدوین اساسنامه را بر می گزیند و وظیفه تشکیل مجمع عمومی را نیز به این گروه محول خواهد کرد. دستور جلسه نخستین مجمع عمومی، بررسی و تصویب اساسنامه و گزینش هیات مدیره دوره نخست اتحادیه خواهد بود.

شرایط عضویت اتحادیه، مسئولیت ارگان ها، حیطه وظایف و سایر جزئیات، طبعا در اساسنامه و آئین نامه داخلی"اتحادیه سراسری روزنامه نگاران ایرانی خارج کشور" تعیین و پس از اصلاحات ضروری، به رای نخستین مجمع عمومی گذاشته خواهد شد.

آرزوی من، به عنوان عضو هیئت مدیره آخرین دوره های سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران در سال های آستانه انقلاب بهمن ۵۷، آن است که در نشست هیئت موسس اتحادیه، شاهد حضور جمع کثیری از نویسندگان و خبرنگاران رسانه های خارج از کشور باشم، که صرفنظر از نگرش سیاسی خود، به اثرگذار بودن "جمع" بر سرنوشت کشور خود اعتقاد دارند. کشوری که امروز در ایلغار گروهی پیشاقرون وسطائی، ستمگر و غارتگر، خون می ریزد و می سوزد.

با احترام به خرد و اراده جمعی،

 

جواد طالعی ۲۷ جولای ۲۰۰۹

 

آدرس تماس:
jtalee@freenet.de