شهروند ـ خبرهای مربوط به ارتقاء وضعیت بهداشت و درمان، همیشه جزو خبرهای خوب برای همه محسوب می شود.

در یک بیانیه مطبوعاتی که از دفتر دکتر رضا مریدی، نماینده ایرانی تبار ریچموندهیل در مجلس انتاریو، به دفتر شهروند ارسال شده، آمده است:

“سرمایه گذاری دولت مک گینتی برای ارائه خدمات بهتر اورژانس ها به بیماران” انتاریو کمک می کند تا زمان انتظار در اورژانس های بیمارستان های منطقه یورک کاهش یابد.

امسال، بیمارستان های زیر مشخصاً برای بهبود وضعیت  بخش اورژانس خود کمک های مالی دریافت می کنند تا زمان انتظار بیماران در اورژانس کاهش یابد:

بیمارستان یورک مرکزی یک میلیون ۹۳۳ هزار و ۱۶۲ دلار

بیمارستان مارکهام استاف ویل ۸۲۹ هزار ۵۸۴ دلار

مرکز درمانی منطقه ای ساوت لیک دو میلیون و ۱۵۴هزار و ۹۳۶ دلار

در ادامه ی این خبر مطبوعاتی عنوان شده که این بودجه ها صرف تهیه تخت بیمارستانی به منظور تسهیل در امر درمان سریع بیماران خواهد شد و در این راستا بیمارستان یورک مرکزی هشت واحد تخت و مرکز درمانی سات لیک نیز ده واحد تخت به مجموعه ی بخش اورژانس خواهند افزود. برای بستری شدن در تخت هایی که به منظور درمان کوتاه مدت بیمار در نظر گرفته شده، تنها از طریق بخش اورژانس می توان اقدام کرد.

همچنین مراکز درمانی ذکر شده، مبالغ زیر را برای استفاده در سایر بخش های خود دریافت خواهند کرد:

بیمارستان یورک مرکزی ۱۰۴۵۰۰$

مارکهام استاف ویل ۱۳۷۵۰۰$

مرکز ساوت لیک ۵۳۵۲۰۰&

با دریافت این مبالغ، امید می رود وضعیت اورژانس مراکز درمانی بهبود یابد و در صورتی که سر و کارتان به چنین مراکزی افتاد، دیگر ساعتها در صف انتظار برای بستری شدن معطل نمانید.