سرقت مسلحانه در ریچموند هیل و مارکهام

آرش عزیزی ـ در دو هفته‌ ی گذشته دو مورد سرقت مسلحانه‌ ی جدی در ریچموند هیل و مارکهام صورت گرفته و پلیس منطقه‌ ی یورک همچنان به دنبال هر دو مظنون است.

پنجشنبه‌ی دو هفته‌ پیش مردی به کافی‌شاپِ تیم هورتونی در مارکهام دستبرد زده بود. این مرد با چاقو وارد این کافی ‌شاپ واقع در ۶۰۴۰ بزرگراه ۷ شرقی (شرق تقاطع مین استریت) شد، پشت پیشخوان رفت و تقاضای پول نقد کرد. او پول را دریافت کرد و بدون لطمه زدن به حاضران فرار کرد. پلیس او را سفیدپوست، با ریشِ تراشیده و موی بلوند تیره تصویر کرده است و هنوز موفق به دستگیری او نشده است.

چهارشنبه ‌ی هفته‌ ی پیش نیز مردی با تفنگ به بانکی در ریچموند هیل دستبرد زد. این مرد مسلح در ساعت ۸ صبح این روز با تفنگ دستی سیاه‌ رنگ وارد شعبه ‌ای از بانک تی دی در شماره ۱۰۳۹۵ خیابان یانگ، شمال تقاطع کرازبی، شد، نزد یکی از مامورین پشت پیشخوان رفت و تقاضای پول نقد کرد.

پلیس منطقه ‌ی یورک همچنان به دنبال هر دو مظنون است.