وزیر بهداشت انتاریو خانم دب متیوس

شهروند ـ برطبق خبری که از سوی وزارت بهداشت انتاریو به دفتر شهروند ارسال شده، دولت انتاریو در نظر دارد صورتحساب های غیرقانونی پزشکی که برای بیماران در انتاریو صادر شده، پیگیری کند.

در این خبر آمده است: دولت مک گینتی درصدد است اقداماتی انجام دهد تا اونتاریویی ها مطمئن شوند برای خدمات پزشکی که تحت پوشش بیمه درمانی انتاریو قرار دارد، مبالغ اضافی پرداخت نخواهند کرد.

 

پس از اینکه شکایت هایی مبنی بر دریافت مبالغ اضافی برای برخی خدمات پزشکی از سوی بیماران به وزارت بهداشت ارسال شد، دولت مصمم شد تا قدم جلو بگذارد و در این زمینه اقدام کند. به طور مثال مبالغ اضافه دریافتی در کلینیک های درمانی و هزینه های جراحی آب مروارید چشم و کولون اسکوپی مورد تحقیق و پیگیرد قرار خواهد گرفت.

در این زمینه هر کسی شکایت و یا پرسشی دارد می تواند با شماره رایگان ۶۶۱۳-۶۶۲-۸۸۸-۱ و یا ایمیل  protectpublichealthcare@ontario.ca تماس بگیرد.

ضمنا به همه ی مراکز درمانی موارد مسئولیت قانونی آنها ارسال و گوشزد شده است تا ترتیبی دهند تا همه ی انتاریویی ها به خدمات درمانی به طور مساوی دسترسی داشته باشند، فارغ از اینکه قادر به پرداخت هستند، یا چه کسی هستند و یا اینکه کجا زندگی می کنند.