تات از دل حرف نزنیم پیدا کردم لال

ندیدم خبر ِمرگ / چایی برای پارک

می پیچم به کوچۀ بانک / بدون سار

روبروش سروسرو

پارک می کنم نارنجی

هوا پرتقال با عطر نعناع / شکلات ِ نیمه دارک 

 با غروب شروع می شود ورود

 عکس  دوربین/  فیلم نزدیک بین

طرح های محدود / ندیدی؟  میکروفون

نیمی دن کیشوت باقی گالیله در شش جهت

حدود هفتاد و شش درجۀ سال از شروع تیتر

گرم نشدی؟

وزان از ارکاندیشنها هیتر چون آناناس زرد / بارهنگ موز

سنتور هم بود/ خواند گاهی

لنگید در اواسط آوایی ندایی 

اِی رود ِدل دل دل دل

برگشتنی عقل ِبنفش بی دل

پرتقال می بارید/ چترلال

فراموشی غار غار مه

منطق کو! آب کجا!

پیدا کردم بالاخره

کلید کلید  بفرمایید

سیگار همنفس/ سی دی همراه/ فندک با ماهی همسو

ما همسفر

نیییییییست؟

حرکت می کنیم.

 

۲۰۱۱-۰۷-۱۸