اینک

“سحر” ی شعله ور

با آبی حریقِ نعره هاش

حکم می راند

بر جهانی نظاره گر

آی!

زن ستیزْ سیاست بازانِ هیز و

کودک آزارْ دلالانِ لال و کور و کر!

نگاه کنید!

جنازه ها را

کنار جنازه ها

فجیع مرگ های زنجیره ای را

پی اندر پی

و بگویید

شهیدان ناشناخته را

به جست و جوی همسر

فرزند

یار و همسایه

چهره به چهره

کاویدن تا کِی؟

تا کِی‌‌؟

درد!ا

جهانِ جنونِ جهل و جنایت

وانهاده زمینِ مادر را

زیرِ پایِ خون ریزْ خرچنگ هایِ

عبا بر دوش و

عمامه بر سرِ مرگ اندیش

که روز را

در کفنِ خونینِ آیه ها می پیچند

و تابوت ِ بزرگِ شهر را

بر شانه های سیاه جامه گان

به گورستانِ تلخِ مویه ها می سپرند

بی حضورِ شعر و

نورِ و شراب

شکایتِ نِی

تا کِی؟

تا کِی

۲۰۱۹/۹/۱۰تایپ و چیدمان: ماتیاس