ما همکاران و همیاران رسانه ی دیر پای گذرگاه که طی ۱۰۰ ماه فعالیت بی وقفه بیش از ۱۰۰۰۰ صفحه مطلب در راستای حمایت همه سویه از ادبیات

شهروند ۱۲۶۹ ـ پنجشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۰


 

ما همکاران و همیاران رسانه ی دیر پای گذرگاه که طی ۱۰۰ ماه فعالیت بی وقفه بیش از ۱۰۰۰۰ صفحه مطلب در راستای حمایت همه سویه از ادبیات مغضوب و در بند ما داشته است، خوشحالیم که در تمام فراز و نشیب ها همراهش بوده ایم. داستان سرائی کرده ایم، شعر سروده ایم، کژی ها و راستی ها را به نقد کشیده ایم، و تحلیل های گوناگون در همه زمینه ها داشته ایم و از نیروی طنز نیز در جهت آگاهی غافل نبوده ایم.

صدای ما را در نیمه های راه در سرزمین خودمان به بند کشیدند و این حکایت درماندگی مدعیانی است که دائم گردن می کشند و در بوق فریب می دمند که آزاده ایم و بهترین دمکراسی مورد حسد دنیا را جاری کرده ایم.

تداوم گامهای استوار رسانه ای که دارد صدمین شماره را به شما دوستاران ادبیات تقدیم می کند حکایت از پایمردی همه همکاران دارد که در هر شرایطی اراده گام بعدی را داشته اند، و قصد ادامه دارند.

ما را از توجه و مهر خود محروم نکنید چرا که سخت به آن نیازمندیم.

محمود کویر، امیر هوشنگ برزگر، صفیه ناظر زاده، نادره افشاری، کامیار کریمی، محمد پناهی سمنانی، عیدی نعمتی، آریو ساسانی، آریانه یاوری، کمال دماوندی، نوش آفرین ارجمند، علی میر عطائی، نسرین کاردان، ایرج هراتی،  مهران رفیعی، محمود صفریان و دیگر عزیزانی که نمی توانیم از بیم ایذاء نام ببریم.