شهروند ۱۱۴۹
آتیسم و بیمه بیماریهای سخت
Critical Illness Insurance
ادامه مطالب مربوط به بیمه بیماریهای سخت مخصوص کودکان را پی می گیریم.
پوشش این نوع بیمه   (Critical illness)   مخصوص بچه ها در یکی از سه حالت ذیل خاتمه می یابد و بیمه نامه باطل می شود.

۱ـ تشخیص یکی از ۳۱ مورد بیماری سخت و پرداخت پول از طرف شرکت بیمه.

۲ـ در صورت فوت بیمه شده    (Insured)   بیمه نامه باطل می شود.

۳ـ برگشت پول   (Surrender)   که در مقالات قبلی توضیح داده شده است. (در صورت درخواست و مطالبه پول از طرف صاحب بیمه نامه   Policy owner )

و اما:

پوشش های دیگری نظیر موارد ذیل را می توان به این بیمه نامه اضافه کرد و به عنوان Rider  به بیمه اصلی پیوست کرد. نظیر:

۱ـ فوت در صورت حادثه (تصادف) و یا قطع عضو که اصطلاحا به آن  (ADD) می گویند. در این حالت تا حداکثر مقدار پوشش بیمه (Face amount)  می توان مبلغ پوشش بیمه نامه را انتخاب کرد. و در صورت فوت ناشی از حادثه (تصادف) و یا قطع عضو، این مبلغ بیمه نامه کمکی، اضافی (Rider) بالغ بر بیمه نامه اصلی قابل دریافت است. (Accidental Death or Dismemberment)

۲ـ از دیگر پوشش های جانبی که می توان در زمان خرید بیمه نامه، اضافه درخواست کرد به صورت کمکی (Rider)  اصطلاحا به آن (AD is) گفته می شود (Accidental Dismemberment Benefit)

در این حالت، در صورت قطع عضو که در صورت تصادف به وجود آید (بنابه مبلغ درخواست شده در هنگام قرارداد) پرداخت می شود.

۳ـ مورد دیگری که می توان متذکر شد به عنوان بیمه کمکی در بیمه اصلی (Rider) به آن اصطلاحا (AF)  می گویند که در واقع مخفف    (Accidental Fracture)  است. در این حالت در صورت شکستگی استخوان، تا سقف ۵۰۰۰ دلار توسط این نوع بیمه کمکی (شرکت بیمه) پرداخت می شود. (این مبلغ اضافه بر مبلغ پرداختی در بیمه نامه اصلی است)

۴ـ در صورت ناتوانی جسمیDisability   و فوت موجب معافیت در پرداخت (Premium)  حق بیمه پرداختی خواهد شد که می توان در هنگام خرید بیمه نامه، این نوع بیمه کمکی (Rider)  را اختیار  و تقاضا کرد. همچنین قابل توجه علاقمندان این نوع بیمه نامه(Ci)    مخصوص کودکان را می توان به همراه بیمه های دیگری اضافه خریداری کرد.


 

حال قصد داریم به تشریح بیماریهای سخت مخصوص کودکان در ایام کودکی بپردازیم

۱ـ اولین بیماری آتیسم (Autism) نام دارد.

و اما این بیماری سخت چیست و نقش بیمه چیست؟


 


 

www.insufin.com