بیانیه ای را که در زیر می خواهید از سوی اتحاد برای پیشبرد سکولاردموکراسی در ایران به دفتر شهروند ارسال شده است:

گزارش یوکیا امانو که حاکی از وجود شواهدی مبنی بر وجود بعد نظامی در برنامه اتمی‌ جمهوری اسلامی است و قطع نامه شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی در‌ روز جمعه ۱۸ نوامبر، باردیگر کارزار دخالت نظامی برای تغییر رژیم ایران را برانگیخته است.

ما با باور به این که جمهوری اسلامی با ادامه پروژه مشکوک و غیر شفاف  دست یابی به  تکنو لوژی   جنگ افزار هسته ای که به زیان امنیت و اقتصاد و بر خلاف منافع ملی‌  کشور ما است، خود به این کارزار جنگ یاری رسانده، با دخالت نظامی در ایران با هر انگیزه ای  و از جمله  تغییر رژیم از راه جنگ مخالفیم.

ما باور داریم که سلاح های هسته ای  در هر صورت، سلامتی مردم را به خطر انداخته و سایه  جنگ  را بر کشور ما گسترانده است. ما براین باوریم که احترام نهادن دولت ایران به قوانین بین المللی، تعلیق فوری غنی‌سازی اورانیوم ، قبول سفر بازرسان آژانس انرژی اتمی‌، توقف پروژه تحقیق نظامی کلاهک هسته آی، گام هایی‌ ضروری برای تخفیف بحران هسته آی‌ و رفع خطر جنگ  میباشند.

ما جمهوری اسلامی را که با کنار نهادن بخش بزرگی ازمتخصصان و نخبگان، کشور را با دشواری های بزرگ اقتصادی و سیاسی مواجه کرده و با گسترش استبداد و حکومت مطلقه دینی، مجری برنامه های جاه طلبانه و ماجراجویانه  شده  و کشور را  در معرض خطر جنگ  قرار  داده،  مسئول صدمات جانی و مالی  مردم در صورت  بروز جنگ  می شناسیم.  روا نیست که ملت ایران  تاوان  سیاستهای نابخردانه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی را بدهد.

جمهوری اسلامی که در جاه طلبی های خود برای رهبری جهان اسلام و گسترش پروژه حکومت مذهبی  شکست خورده، امیدوار است که با ادامه ماجراجویی و تشنج آفرینی در سطح بین اللملی و با سوء استفاده ازاحساسات میهن دوستانه مردم، اذهان مردم را از گرفتاری های روزافزون خودساخته  منحرف سازد و با دستیابی به سلاح  هسته ای، برای خود کسب اعتبار نماید.

ما معتقدیم که این قدرت نظامی نیست که کشور ها را به عظمت و جایگاه تحسین بر انگیز در سطح جهان ارتقا میدهد، بلکه اداره دمکراتیک کشور بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعامل با جامعه جهانی، بهره گیری درست از ثروت های طبیعی ایران، توسعه اقتصادی همراه با عدالت و بهره گیری از استعدادهای جامعه است که می تواند ایران را در رده کشورهای توانا و پیشرفته جهان قرار دهد.

ما تهدیدهای  حمله نظامی اسرائیل و هر کشور دیگری را که به بهانه رفتار ماجراجویانه  و سیاست های نادرست حکومت ایران، در پی دخالت نظامی در ایران هستند، محکوم میکنیم  و از دولت ها و نهاد های بین المللی میخواهیم که با اقدامات بشردوستانه از راه هایی غیر از جنگ،  جمهوری اسلامی  رابه انصراف از دستیابی به جنگ افزار هسته ای ترغیب  کنند و هزینه دنبال کردن سیاست های ماجراجویانه را برای این حکومت افزایش دهند.  مردم ایران خواهان روابط مسالمت آمیز و دوستانه با کشور های جهان هستند و برای ایجاد روابط مسالمت آمیز نیازی به جنگ افزار هسته ای ندارند.

ما از همه نیروهای دموکراتیک و هوادار  حقوق بشر در جهان  میخواهیم  از مردم ایران برای دستیابی  به دموکراسی و ایجاد یک جمهوری مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، پشتیبانی کنند. جمهوری اسلامی را باید وادار کرد که تا دیر نشده، پروژه ساختن جنگ افزار هسته ای را متوقف کند و به سیاست های تشنج آفرینی در خاورمیانه و در جهان و شعارهای مرگ بر این و یا آن کشور پایان دهد و با سازمانهای بین المللی همکاری نماید.

رژیم جمهوری اسلامی بدون پیگیری سیاست دستیابی به جنگ افزار هسته ای نیز، مورد پذیرش ما نیست. این حکومت باید به سیاست ایجاد رعب و وحشت و بگیر و ببند ها پایان دهد، زندانیان سیاسی را آزاد کند و حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ایران را به رسمیت بشناسد. ما اطمینان داریم که مردم ایران با مبارزات و تلاش های خود، به حقوق وآزادی های مندرجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر دست خواهند یافت. ما خواهان گذار از جمهوری اسلامی به دست مردم ایران، همراه با پشتیبانی همه نیروها ونهاد های هوادار دموکراسی در جهان و به دور از راهکار مداخله نظامی از ایران هستیم.

ما امیدواریم که به یاری یک جنبش گسترده و متحد دموکراسی خواهانه، سکولار و ضد جنگ در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور همراه با پشتیبانی نیروها و نهادهای دموکراتیک در کشورهای دیگر، بتوان جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشت و ضمن کاهش خطر دخالت نظامی، راه را برای دستیابی به آزادی های مندرجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران هموار ساخت.

اتحاد برای پیشبرد سکولاردموکراسی در ایران

٣ آذر ۱٣۹۰ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱