از تمام نویسندگان، روزنامه نگاران، کار و کسب های ایرانی – کانادایی و نیز خوانندگان ارجمند شهروند که با همکاری و حمایت های خود به حیات شهروند یاری رسانده اند، سپاسگزاریم.

ما شهروندیان سال نو را با امید صلح و دوستی شروع می کنیم و

جلد نشریه شهروند ۱۳۶۶

 امیدواریم امسال، سال به دیده گیری حقوق بشر، استقرار عدالت اجتماعی

 و شکل گرفتن حکومت های دمکرات و آزاد در سرتاسر دنیا و بویژه

منطقه خاورمیانه که زادگاه ما ایرانیان ساکن سراسر جهان است، باشد.  

سال نو میلادی  مبارک