هرچندسال یکبار به تعدادی از افرادی که به ولی فقیه التزام عملی دارند یعنی شک ندارند که مقام شامخ “عملی” هستند، این شانس داده می شود تا به مدت چهارسال گندم خود را باد بدهند، یعنی انتخاب خود را به باد داده و به نان و نوایی برسند چون از قدیم گفته اند آسیاب به نوبت است و حدیث هم داریم که می گوید النوبت من الایمان!

و چون احتمال دارد بسیاری ها دلشان بخواهد مشمول این قانون شوند اما با راه های قانونی و غیرقانونی نظام بیگانه اند، در آستانه انتخا- باد جوگیر شدیم و تکلیف الهی احساس کردیم تا قانون مذکور را استقراض نموده یعنی قرض بگیریم و به سمع کسانی که نمی دانند و ناکسانی که می دانند برسانیم. چرا که نظام جمهوری اسلامی یکی از عجایب هشتگانه جهان است که درباره اش گفته اند: هرکه خرید پشیمان، هرکه نخرید پشیمان!

طرح از مانا نیستانی

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸  فصل اول: کلیات (یعنی جاهای خوبش) چون قوانین در نظام اسلامی عمدتا به وسیله نرها وضع می شود بنابراین در کلیه موارد زیر از کلمه “نر” استفاده خواهد شد.

نر ۱ – انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون(و قوانین دیگری مثل حکم حکومتی که پس از انتخاب شدن به افراد تفهیم خواهد شد) انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد (و مردم در طول سال از داشتن باغ وحشی منطبق با موازین شرع محروم نمانند)

تبصره – مقصود از کلمه “‌مجلس” در این قانون، مجلس طرب است

 نر ۲ – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد (که با ولی فقیه و نمیرالمومنین جنتی می شوند هزار و دویست و نود و یک نفرات، چون آرای ولی فقیه و شریک جرم ایشان جنتی، هزار و یک بار بیشتر از رای مجلس در بازار آزاد “عرض” ارزش دارد)

تبصره – از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد. منباب خالی نبودن عریضه و از سرِ ناچاری. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده. بهاییان به دلیل زندانی و متواری بودن از حق داشتن نمایندگی، مادام العمر محروم می باشند. فرزندان و نوه و نتیجه و نبیره و ندیده و نشنیده بهانیان نیز پس از مصادره ارث و میراث  از داشتن حق نمایندگی و حق زندگی معاف خواهند بود. لازم به تذکر است که کفار (انواع و اقسام)حتی حق آفتابی شدن در اطراف میدان بهارستان را نیز نخواهند داشت.

 

نر ۳ ـ نظارت (و دخالت) در انتخاباد مجلس شورای خیلی اسلامی (و نحوه  رای دادن و به چه کسی رای ندادن) به‌ عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی (استعلاجی، استخراجی، استکباری و انبساطی)  و در تمام مراحل (زندگی) جاری است (و یا بعدا جاری خواهد بود)

نر ۵ ـ (نر چهار و شش چون محلی از اعراب نداشت حذف شد)

 

فصل دوم: کیفیت انتخابات

نر۷ – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی صدرصد مخفی خواهد بود (و اگر رای مخفی کفایت ننماید رای دهندگان می توانند در صورت نترسیدن از عاقبت کار به صورت علنی در معبر عمومی با صدای بلند به نماینده موردنظر خود رای بدهند ولی چون رای زبانی برخلاف آرای نوشتاری در هوا گم شده و شرع انور و نظام را به زیر سئوال می برد اولویت با آرای مخفی است)

 

نر ۸ – انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء (و یک سومِ نظر موافق مقام شامخ ) و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب ‌اکثریت نسبی به هر میزان (و رضایت ولی فقیه و شورای نگهبان به میزان یک اونس وسه چارک) می باشد

‌تبصره ۱ – درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، و یا تسبیح استخاره پاره شود ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان قرعه (در مرحله اول استخاره و در مراحل بعدی شیر و خط) می‌باشد که در جلسه مشترک ‌هیأت های اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت (درصورت عدم توافق، آرا بهوا پرت شده و هر نماینده ای که بتواند تعداد بیشتری بقاپد انتخاب خواهد شد)

‌تبصره ۲ – چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا به خاطر مصالح نظام باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبینی که شر یا شرخر می باشند مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور ‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه هرکسی را که “سلاح” می دانند انتخاب نمایند.

تبصره ۳ – چنانچه به علت خفگی یا استعفا به زبان خوش و یا هر علت دیگری مثل پاره شدن ترمز و انصراف از جاده چالوس حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه به مزایده بگذارد
تبصره ۴ – منتخبین حوزه‌های انتخابیه ای که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص و یا اقوام شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود پس از توبه کتبی می‌توانند در ‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند و به عنوان تماشاچی جریان مجلس را به صورت زنده و مجانا تماشا نمایند.

نر ۹ – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید (و یا با زور و تهدید و تطمیع نیز طرف از خر شیطان پایین نیاید و به نفع نماینده مورد نظر شورای نگهبان انصراف ندهد) انتخابات ناچارا به وقت اضافی کشیده خواهد شد اما مخارج انتخابات باید از جیب کسانی پرداخت شود که حد نصاب لازم را کسب نکرده و بازی را به وقت اضافه و ضربات پنالتی کشانده اند.

‌تبصره ۱ – اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل‌یک چهارم مجموع آراء و دو سوم آرای شورای نگهبان را کسب کرده باشد به مجلس راه می‌یابد تا راه های پیشرفتش به جاهای خوب نظام هموارگردد.

‌تبصره ۲ – هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند مگر درصورتی که با شناسنامه شخصی که با دلایل محکمه پسند شناسنامه اش باطل شده، ثبت نام نماید.

تبصره باحال – وزارت کشور موظف است ظرف هشت ماه، یا ده بیست ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های خلاق اخذ رأی و شمارش دستی آراء به منظور دقت، سلامت، ضدعفونی و شیوه های بهداشتی در اخذ، شمارش و باطل کردن نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی و ساخت صندوق های مقوایی و تخریب صندوق های سیمانی  پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.

 

نر۱۰ – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یک بار با ارائه شناسنامه (و یکبار با ارائه چفیه) رأی دهد.

‌تبصره ۲ – شناسنامه رأی دهنده ممهور می‌گردد تا بعدا نظام تکلیف خود با چنین اشخاصی را بداند.

تبصره ۳ – اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز و چندین شب انجام می‌شود و طول روز آن حداقل ده ساعت است ولی در صورتی که دشمن تسلیم نشده و رسما اعلام ننماید که دهانش شکسته شده، قابل تمدید می‌باشد.

‌تبصره ۴ – تشخیص شکست دشمن و مدت تمدید اخذ رأی درسراسر کشور به عهده شخص اول مملکت است.

 

* اسد مذنبی طنزنویس و از همکاران تحریریه شهروند است. مطالب طنز او علاوه بر شهروند، در سایت های گوناگون اینترنتی نیز منتشر می شود. اسد مذنبی تاکنون دو کتاب طنز منتشر کرده است.

tanzasad@gmail.com