آخرین دسته گل «فاکس نیوز شمال»

 شهروند- آرش عزیزی: شبکه ی تلویزیونی «سان نیوز» که به علت خط راست گرایانه ی خود به «فاکس نیوز شمال» معروف است هفته ی گذشته وارد جنجالی شد که شاید یکی از بدترین گاف های آن در تاریخ کوتاه فعالیتش باشد.

طبق اسنادی که کندین پرس هفته ی گذشته منتشر کرد معلوم شده که شش بوروکرات دولت فدرال در یکی از برنامه های این تلویزیون ظاهر شده اند و به دروغ خود را به عنوان «تازه واردین» کانادایی معرفی  کرده اند که به تازگی سوگند شهروندی خورده اند.

مراسم شهروندی جعلی که جنجال آفرید

قضیه به اکتبر سال گذشته و «هفته ی شهروندی کانادا» بر می گردد. چند هفته پیش از این مناسبت بوده که دفتر جیسون کنی، وزیر مهاجرت، اصرار می کند که مقامات هر جور شده ۱۰ کانادایی جدید دست و پا کنند و به استودیوی سان تی وی بفرستند تا مراسم شهروندی «نمادینی» در آن جا برگزار شود. این در حالی است که شبکه های دیگر، مثل سی بی سی، در مراسم واقعی ادای سوگند شهروندی حاضر شده و از آن ها گزارش تصویری تهیه کردند.

وقتی بوروکرات های وزارتخانه ی مهاجرت نتوانستند به موقع نفرات «واقعی» پیدا کنند شش نفر از کارمندان خود را به استودیوی سان فرستند تا دروغگویانه نقش «تازه واردین» کانادایی را بازی کنند.

ایمیل هایی که کندین پرس با توجه به قانون «دسترسی به اطلاعات» به دست آورده و منتشر کرده است نشان می دهد که کل این روند با همکاری نزدیک وزارت مهاجرت دولت هارپر و سان نیوز انجام شده است.

این نکته وقتی جالب تر می شود که بدانیم شبکه ی راست گرای سان نیوز به همراه دولت هارپر همیشه به شبکه ی عمومی سی بی سی به عنوان «شبکه ی دولتی» حمله می کند و خواهان قطع بودجه ی آن است. این در حالی است که مدیران سی بی سی فاصله ی بسیاری با دولت دارند و همین است که دولت هارپر که موفق نشده آن ها را سر خط کند به حمله به این شبکه پرداخته و تهدید به قطع بودجه ی آن کرده است. اما چنان که می بینیم سان نیوز نه تنها از دولت دستور می گیرد که رابطه ای بسیار نزدیک با دولت هارپر و برنامه های سیاسی آن دارد.

وزارت مهاجرت از این اتفاق پوزش خواسته و آن را تقصیر اشتباه فردی بعضی بورورکرات ها و نه نتیجه ی سیاست های کلی دانسته. کندیس مالکولم، سخنگوی کنی، گفت: «کارمندان دولت تصمیماتی گرفتند بدون این که به ما یا سان نیوز اطلاع بدهند.»

نام بسیاری از افراد درگیر در این پرونده از اسنادی که کندین پرس با تقاضای رسمی به دست آورده است حذف شده است.