مجنون تو باشم لِی…

باران که ببارم، بی تاب هی

هی هی هی

شیر از هنوز بی تو و با تو

همان شیرازست؟

با حافظ مخمل؟

مجنون تو باشم

لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ

مجنون تو باشم

باران که ببارم لی…

باران که بگویم لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ

مجنون تو باشم

و ببارم

لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ

مجنون تو باشم و بگویم…

نه، بخوانم

نه، بگویم

نه ، بخوانم:

لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ

باران که بباری بی تاب هی

و بپرسم

کز سلسله جانی یا که جان از سلسله توست؟

لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ

مجنون تو باشم در شکلی که تو هستی

در شکلی که تو

هستی

دور تو

لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ

می چرخد

لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ لی لا آ آ آ لا آ آ آ لا آ آ آ

می چرخم

می چرخ…

لی

لا

ل