اطلاع از ماهیت بیمه نامه های مختلف این امکان را به هر یک از بیمه گذاران(خریدار بیمه) می دهد تا در صورت مواجه شدن با هرگونه خسارت یا غرامت بهتر بتوانند از حقوق حقه خود و همینطور حقوق شرکت بیمه در مقابل اشخاص ثالث دفاع کرده و این امکان را داشته باشند تا با آگاهی از مفاد قرارداد بیمه ای که ناظر بر جان و مال  ایشان است بر ریسک های احتمالی مدیریت بهتری را اعمال کنند.

خطرات مورد تعهد در بیمه های منازل مسکونی:

 

۱- آتش سوزی  ۲ – انفجار  ۳-صاعقه  ۴- دودزدگی   ۵- دزدی و خسارات جانبی و مرتبطه با آن  ۶- سقوط هواپیما و اشیاء پرنده و قطعات منفصله ۷- آشوب شورش و بلوا   ۸- خرابکاری با نیت تبهکاری و بزهکاری

 ۹- حمل و نقل وسایل خانه که برای زمان موقتی خارج از محل هستند مثل تعمیر تلویزیونی که برای حملش به تعمیرگاه از وسیله نقلیه استفاده شده است یا متعلقات و منفصلات منازل مسکونی که برای تعمیر یا انبار به خارج منزل حمل می شود.

۱۰- باد و توفان برای وسایل و خانه در صورتی که توفان از در یا پنجره امکان نفوذ پیدا کرده باشد و خسارتی به بار آورد البته آنتن روی سقف پوشش بیمه ای ندارد.

۱۱- شکست شیشه به وسیله حادثه نه اینکه توسط ساکنان خانه شکسته شود.

۱۲- آبدیدگی و شکستن لوله های آب: این مورد بسیار حساس و از نظر شرکت بیمه فقط موارد خاصی را در بر می گیرد. در تعریف آبدیدگی آمده که: خسارات وارده بر خانه و وسایل مربوطه در صورتی که آب ناشی از شکست ناگهانی و تصادفی لوله یا ناشی از نشت آب از آبفشان های اطفاء حریق /لوله های وسایل گرمایش یا سردایش و امثالهم باشد، تحت پوشش

بیمه خواهد بود یا مصطلح ترین حالت آن برگشت آب از چاه فاضلاب است. توجه داشته باشید که در صورت نشت آب باران از درز شیشه ها و درها خسارت قابل پوشش نیست.

۱۳- مسئولیت مکانی هر یک از مالکان اعم از جانی یا مالی در مقابل اشخاص ثالث و کلیه کسانی که به نحوی قانونی و با رضایت یا اجازه نامه قانونی وارد خانه شوند.

 

استثنائات در بیمه های منازل مسکونی:  

بیمه نامه منازل مسکونی یک قرارداد تعمیر و نگهداری خانه نیست، بلکه خانه را در مقابل حوادث گفته شده بیمه می نماید از این رو بایستی توجه کرد که مراقبت از هر مال بیمه شده در تعهد مالک یا خریدار بیمه باقی می ماند مثلا یخ زدگی لوله های آب داخل خانه اگر در یا پنجره ها باز مانده باشند، در تعهد شرکت بیمه نیست چرا که بیمه گذار در این حالت وظیفه ی خود را که حفاظت از مال خود است عادتاً انجام نداده و مرتکب خبط و خطا شده است.

خسارات ناشی از کهنگی و فرسودگی نیز از مواردی است که در تعهد بیمه نیست.

خسارات ناشی از حیوانات موذی از قبیل کرم زدگی یا موش و امثالهم نیز در تعهد شرکت بیمه نخواهد بود.

در بخش آتش سوزی خسارات ناشی از اتو کردن و سوختگی لباس نیز از موارد استثناء محسوب می شود. کلا آتش بایستی همراه با شعله و حرارت باشد و اصطلاحاً غیر دوستانه باشد. از موارد دیگر که در بیمه های منازل مسکونی استثنا شده است می توان به خساراتی اشاره کرد که منشاء آن حرکت زمین به هر شکلی باشد.

در بیمه های منازل مسکونی کل بنای منزل به انضمام وسایل خانه و تمامی متعلقات و منفصلات داخلی بیمه است در ثانی گاراژ و وسایل داخل حیاط(حتی درختان) تحت پوشش بیمه می باشد. اگر بر اثر حادثه ای مجبور به ترک خانه شدید همه هزینه های اقامتی تا سقف رقم خاصی بیمه است. هزینه های جرح و خسارات کوچک هم بخش دیگری از موارد بیمه شده می باشد.

*فرهاد فرسادی:کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca