فراخوان شبکه سراسری «همبستگی برای حقوق بشر در ایران»

 امسال، بزرگداشت روزجهانی کارگر(۱۱اردیبهشت۱۳۹۱) درفضای ویژه ای برگزار می شود.از یک طرف، ما شاهد حمله بی امان سرمایه و بنیادگرایان به دستاوردهای مبارزات کارگران در کشورهای مختلف جهان هستیم. و از طرف دیگر، اوجگیری مبارزات کارگری و شهروندی و بروز اعتصاب های سراسری، به ویژه پیدایش و گسترش جنبش های عظیم شهروندیِ «برآشفتگان» در اروپا و «اشغال وال استریت» در آمریکا را می بینیم.

حاکمیت سرمایه مالی بر اقتصاد جهانی، از چند سال پیش بحران بی سابقه ای را در همه کشورهای پیشرفته به وجود آورده است. سرمایه جهانی از فرصت استفاده کرده و بیشترین فشار را بر کارگران و زحمتکشان وارد می کند. دولت ها با افزایش مالیات های عمومی و محدود کردن امکانات رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، طبقات محروم جامعه را بیش از پیش در فشار گذاشته اند. رشد بی سابقه بیکاری در کشورهای پیشرفته در سال گذشته، همراه با کاهش دستمزدها و کاهش بودجه های رفاهی، میلیون ها نفر را به زیر خط فقر رانده است. شرایط دشوار کارگران و زحمتکشان در کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال، نمونه های روشن این واقعیت است.

انقلاب های مردمی در جهان عرب هم که با سقوط دیکتاتورها می بایست چشم اندازی برای رفاه و پیشرفت اجتماعی طبقات محروم جامعه بگشایند، مورد هجوم بنیادگرایان اسلامی قرار گرفته اند. این امر، پی ریزی جامعه ای را که در آن حقوق برابر همه شهروندان و رفاه کارگران و زحمتکشان تامین شود، دشوار می کند.

در سال گذشته در ایران نیز نبرد کارگران و زحمتکشان علیه بنیادگرایی اسلامی و حاکمیت سرمایه ادامه داشت. طبقه کارگرایران همچنان ازداشتن اصلی‌ترین حق خود،یعنی داشتن تشکل‌های  مستقل صنفی محروم است.جمهوری اسلامی به جای پاسخ مثبت به درخواست‌های به حق کارگران،هرمطالبه ای رابا اخراج، سرکوب،زندان وشکنجه پاسخ می‌دهد.باز هم مبارزان جنبش کارگری وفعالان سندیکایی مستقل به خاطردفاع ازمنافع کارگران وزحمتکشان ایران از کار اخراج شده و یا به  زندان محکوم شده اند و به رغم افشای این سیاست ضدکارگری و درخواست مکرر مجامع بین المللی ده ها فعال جنبش‌کارگری ایران هم‌چنان در زندان به سر می‌برند.

بهره کشی از کودکان در ایران به صورت گسترده ای رواج دارد. میلیون ها کودک در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. درصد بالایی از این کودکان به دلیل محرومیت، مجبور به فروش نیروی کارشان می باشند. در جمهوری اسلامی قانون منع بهره کشی از کار کودکان اجرا نمی شود و  بهره کشان از کار کودکان مجازات نمی شوند.

روزی نیست که در مراکز تولیدی و صنعتی کشور خبر از سوانح کار و کارگری نباشد. هرساله بیش از ۱۰۰۰ سانحه کاری در محیط های کارگری رخ می دهد. کارگران در محیط کار از کمترین امکانات ایمنی برخوردارند. بحران جهانی، سیاست های اقتصادی ویرانگر دولت، سودجویی بی حساب سرمایه داران، تحریم های فلج کننده که نتیجه مستقیم سیاست هسته ای ماجراجویانه جمهوری اسلامی است، بیکاری را گسترش داده است. اضافه بر بیکاری، کاهش و یا نپرداختن دستمزد، کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش در گرداب فقری سیاه غرق کرده است.

امروز  بیش از هر زمانی اقتصاد ایران در انحصار نظامیان قرار گرفته و سپاه پاسداران را به بزرگترین کارفرما و سرمایه دار کشور تبدیل کرده است. کارگران و زحمتکشانایران که از ابتدای روی کارآمدن جمهوری اسلامی، برای دستمزد بیشتر، بهبود شرایط کار و به دست آوردن حقوق اجتماعی خود پیکار کرده اند، همچنان مبارزه علیه حکومت استبدادی ونهادهای بزرگان حصاری نظامی ورانت‌خواران فاسدحاکمبرایران راادامه می دهند. آن‌ها می‌کوشندبااعتصاب،گردهمایی، تظاهراتاعتراضیوتحصنبه حقوق خود دست‌یابند. آناندرایننبردعدالتخواهانهازپشتیبانیدیگرجنبش‌های اجتماعی برخوردارند،امری که زمینه ساز پیوند مبارزه آنان با جنبش گسترده دموکراتیک وملی ا یران می‌باشد.

خواست‌های کارگران، زحمتکشان و کارکنان بخش‌های تولیدی و خدماتی که در منشورهای تشکل‌های مستقل کارگریتدوین شده اند عبارتند از :

مطالبات صنفی

دستمزدهاـ پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران ـ ا فزایش فوری حداقل دستمزدها با دخالت نظرنمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران ـ تامین امنیت شغلی برای کارگران وتمامی مزدبگیران ـ توقف اخراج وبیکارسازی کارگران ـ لغوقراردادهای موقت وسفید امضا.

ـافزایش حقوق بازنشستگی،رفع هرگونه تبعیض درپرداخت آن.

ـبهره مندی زنان از مرخصی زایمان (دو ماه قبل و دو ماه پس از زایمان) با حقوق کامل.

ـ بهره مندی بازنشستگان ازتامین اجتماعی وخدمات درمانی.

ـ پرداخت حقوق کارگرانی که خودسرانه بازداشت شده و یا کارشان را از دست داده اند.

تشکل ـ به رسمیت شناخته شدن بی‌قیدوشرط حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری وحق اعتصاب ـ برچیده شدن کلیه نهادهای دست سازدولتی ازمحیط های کار.

اصلاح قوانین

ـ پذیرش قوانین و استانداردهای بین المللی کار در تدوین و تصویب قانون کارجدید با دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران.

ـاجرای قانون کار در مناطق آزاد تجاری.

ـبرخورداری تمام بیکارانا زبیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار.

ـ تعطیلی رسمی اول ماه مه وگنجاندن آن درتقویم رسمی کشورو لغوممنوعیت ومحدودیت برگزاری مراسم این روز .

مطالبات سیاسی واجتماعی

ـ آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی ولغوفوری مجازات اعدام ـبه رسمیت شناخته شدن بیقیدوشرط حق اعتراض،تجمع،تحزب،آزادی بیان وآزادی مطبوعات.

ـلغوکلیه قوانین تبعیض آ میزنسبت به زنان وتضمین برابری کامل وبی ‌قیدوشرط حقوق زنان ومردان درتمامی عرصه های زندگی خانوادگی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وسیاسی ـبرخورداری تمامی کودکانا زامکانات آموزشی،رفاهی وبهداشتی یک سان  ورایگان،جدا ازنوع جنسیت و وابستگی‌های ملی،نژادی ومذهبی آنان وموقعیت ا تصادی واجتماعی والدینشان.

ما ایرانیان برون مرزی درروزاول ماه مه،همراه وهماهنگ با جهان کار، سندیکاها، اتحادیه هاونهادهایک ارگری به پشتیبانی ازمبارزات کارگران وزحمتکشان میهن‌مان برای رسیدن به حقوق‌شان برمی‌خیزیم. ما بر این باوریم که رسیدن کامل به این حقوق در گرو تغییرات ساختاری در جامعه ماست.

ما باشرکت گسترده درجشن جهانی روزکارگر وبا طرح شعارها وخواسته های کارگران میهن‌مان،براعتبارجنبش کارگری ونقش موثرآن درتداوم،پیشرفت وتکامل جنبش د وکراسی خواهی ایران تاکید می‌کنیم ومی‌کوشیم به جنبش دادخواهانه وعدالت گسترانه کارگران وملت ایران یاری رسانیم.

مااز آزادیخواهان، نهادهای کارگری،نهادهای حقوق بشریوعدالت‌خواه درسراسرجهان می‌خواهیم که در سالروزاول ماه مه با برگزاری کنفرانس،سمینار،گردهمایی،راهپیمایی،نوشتن نامه به سازمان ملل،جمع آوری امضا وکارهای ابتکاری دیگر نقض حقوق کارگران وسندیکاهای کارگری درایران رامحکوم کنند، خواستارلغوقوانین ضدکارگری در ایران شوند و به مبارزه برای آزادی فعالیت‌ِ سندیکاهای کارگری درایران یاری رسانند.

ما ازهمه نیروهای دمکرات ومترقی دعوت می کنیم تا در رساندن صدای کارگران ایران به گوش سازمان‌های جهانی حقوق بشروسازمانهای بین ا لمللی کارگری،برای فراهم نمودن شرایط زندگی بهترکارگران و یکایک مردم ایران باحداکثرتوان ونیروتلاش کنند.

ما خواهان لغو حکم اعدام در ایران و آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

شبکه سراسری «همبستگی برای حقوق بشر در ایران»

برگزار کنندگان:

ـ اتحاد برای ایران ـ بلژیک

ـ اتحاد برای پیشبرد سکولاردموکراسی در ایران ـ آمریکای شمالی (تورنتو، شیکاگو، لوس آنجلس، نیویورک)

ـ انجمن حقوق بشر و دموکراسی ـ هامبورگ

ـ جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش

ـ جامعه دفاع ازحقوق بشر و دموکراسی در ایران ـ سوئد

ـ جبهه متحد دانشجوئی ـ کانادا

ـ جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش

ـ حامیان مادران پارک لاله  (ژنو، هامبورگ، دورتموند، کلن، لوس آنجلس/ ولی، وین)

ـ خانه همبستگی مهر ـ کلن

ـ شبکه همبستگی ملی ایرانیان ـ فرزنو(کالیفرنیا)

ـ صدای موج سبز ـ جنبش سبز لندن

ـ کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس

ـ مونیخ همیار ایران ـ مونیخ

ـ حامیان جنبش سبز ایران ـ استکهلم

اگر به عنوان یک نهاد می‌خواهید با سازماندهی حرکتی در شهرتان به صورت مستقل، و یا در همکاری با نهادهایی از شهر شما که در حرکت سراسری اول ماه مه شرکت دارند، به لیست برگزارکنندگان این حرکت بپیوندید، و یا می‌خواهید از این حرکت پشتیبانی کنید، با ایمیل زیر تماس بگیرید :

free.iran.for.all.iranians@gmail.com

پشتیبانان

ما از حرکت سراسری ایرانیان برون مرزی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر و همبستگی با مبارزات کارگران ایران، پشتیبانی می کنیم.

۱ـ انتشارات خاوران ـ پاریس

۲ـ بنیاد اسماعیل خویی ـ آتلانتا

۳ـ فدراسیون اروپرس

۴ـ انجمن گفتگو و دموکراسی-ـ پاریس

۵ـ کمیته ۳۱-میدی پیرنه- برای دفاع از جنبش حقوق مدنی در ایران

۶ـ کانون حقوق بشر سیمرغ ـ دورتموند

۷ـ کانون ایران آزاد ـ آلمان