دیوار بین کشورهای فقیر و ثروتمند باید فرو بریزد. دیوار بین نژادها، قبیله ها، افراد بومی و مهاجران، مسیحیان، مسلمانان و یهودیان باید فرو بریزد.

Barack Obama Thursday July 24,2008

از کدام دیوار حرف می زنی برادر از کدام دیوار؟

از آنکه جدا می کند فقر را از ثروت، دارا را از ندار؟ چشم می بندد به بدبختی، ساعتهای کار طولانی دستمزدی کم، به مرگهای زودرس، عروسهای بی جهاز، کودکان یتیم، شکم های گرسنه، آرزوهای بی رنگ انسانهای ناامید؟

دیواری که پشت می کند به انسانهای خسته، گرفتار و عبور حتی نگاهی را هم راه می بندد؟


از کدام دیوار حرف می زنی برادر از کدام دیوار؟

از آنکه خدا را می بخشد به اغنیا و مسجد را یکجا به زورمندان؟ جلو می بندد زیارت زائر را با هزار مانع و محدود می کند زمان نیایش را به سالی یک بار؟ وامی دارد مردم را به گفتن کفر در نبود امید و دچار نشدن ظالمان به عذابی الیم؟


از کدام دیوار حرف می زنی برادر از کدام دیوار؟

از آنکه هر که بخواهد گذر کند از آن نشانه گرفته می شود به تیر؟ فرستاده می شود به زندان به خشم؟ شکنجه می شود بی تردید؟ از آنکه حتی اگر گچی برداری و شعاری بر روی آن بنویسی بخشیده نمی شوی تا به آخر عمر؟


از کدام دیوار حرف می زنی برادر از کدام دیوار؟

از آنکه جویبارها را سد می بندد، درختان را محصور؟ از آنکه زمینها را می بلعد و آزادی را هم؟ آنکه حقارت را در اسارتی پایدار به رخ می کشد هر روز؟

دیوار دیوار است برادر در هر کجای جهان. مردم در سراسر دنیا جدا شده اند با دیوار، با فقر، با رنگ پوست. با عقایدشان به دنیا و آخرت. با انتخابشان برای عشق ورزیدن.


کدام دیوار باید فرو بریزد به ظن تو؟

کدام دیوار باید پایدار بماند تا به انتها؟

کدام مردم با آسمانشان همیشه محدود شده باشند با حضور یک دیوار؟

کدام مردم باید ستاره هاشان درخشان بماند تا دم صبح؟

کدام مردم باید افق دیدشان محدود شود به خانه همسایه؟ سفرشان کوتاه شود تا انتهای خیابان؟ چمدانشان خالی باشد از هرگونه سوغات؟


از کدام دیوار حرف می زنی برادر؟ صادقانه بگو.