شهروند ۱۲۳۵ پنجشنبه ۲۵ جون ۲۰۰۹

قفسه های بی کتاب

سفره های بی نان

سالهای هجوم ـ سالهای هجوم

ابری بی باران

عطشی خفته در جان زمین

سالهای هجوم ـ سالهای هجوم

چشم انتظاری مادران بر درگاه

صدای پای گزمه ها

شب های قرق

شبنامه ها و فریادها

سالهای هجوم ـ سالهای هجوم

پی آزاری خوبان

تبعید و زندان

خزان و برگ ریزان

مرگهای بی زمان

سالهای هجوم ـ سالهای هجوم

بی اعتباری سلام

در یخبندان حوصله

سالهای سکوت ـ سالهای سکوت

برپایی آتش

در مجمر دل

شکفتن غم

در پیاله های عیش

سالهای سکوت ـ سالهای سکوت

آذرخشی جانفشان

تندری در آسمان

آواز تنِ خیس ابر

بر شبان جنگل

باران باران

رود جاری انسان

مشت کوبان بر طبل آسمان

سالهای امید ـ سالهای هجوم