پنج بند جنایت علیه بشریت 

۱

ای قاتل!

عاطل!

باطل!

ای ولایتِ ویرانی

نهایتِ نادانی

ای هستِ تو

ذات ضمانتِ زندان

شکنجه

تجاوز

اعدام

تو از نیایش و خواهش

لبخنده و بوسه

ناز و نوازش

چه می دانی؟

**

۲

ای نبض انهدام

ای ظهور تو

ننگ نامه ی حضورِ هرچه امام

ای درنده خو

هارتر از گرگ و گراز و کفتار

ای زشت رویِ زیباکُش

آدم خوارِ زن ستیز

ای بیمار

بیش از این خون مریز.

**

۳

ای سرشت پست تو

راز معماها

رمز آیه های خون بارِ قطع دست و پا

ای پیام آور تباهی ها

برآمده از عصر سیاه سنگسار

ای بشارت فقر

در گستره ی اعتیاد و فحشا

بی کاری و بیزاری

بیماری و خودسوزی

بگو: خدای تو کیست

بر این پهنه ی پر از ماتم که آفریده ای

چگونه باید زیست؟

**

۴

ای مکار!

ای دشمن شعر و شهامت و شادی

روی گردان

از ساز و آواز و آبادی

ای کشنده ی ندای آزادی

گنده نفس های تو نابکار

مسموم تر از تنفس افعی

زهرخنده های تو

مرگ بارتر از خمیازه های سوسمار

از این همه کشتار

ای بی عار

دست بردار.

**

۵

ای بدنام! منفورتر از هیتلر

رسواتر از صدام

غدارتر از قذافی

خونخوارتر از اسد

ای پاسدار ستم سپاه بد

سردار بسیج چوب و چماق و خنجر

با این همه درد

نشانده بر دل مادران داغدار

این همه زهر

فشانده به جانِ جوانانِ در به در

تمام شان

مانده اند از فتوای تو

بی پدر

بی مادر

ای شیاد

فردا که این خلق

به پا خیزد

برانگیزاند جهانیان را

از جنایت های بی شمار تو بر بشر

بگو این نسل کشی را

در پیشگاه تاریخ

چگونه پاسخ خواهی داد؟

۲۶ اپریل ۲۰۱۲ ـ استکهلم