از خوانندگان

 خواهم به روزگار توانا ببینمت

در عین عاقبت همه دانا ببینمت

در گیرودار زندگی پر ز اضطراب

خندان چو گل چو غنچه شکوفا ببینمت

باغ ارم هنوز همان خانۀ گل است

چون سرو ناز ایستاده سراپا ببینمت

در روز داوری اگرت فرصتی بود

پرقدرت و صبور و شکیبا ببینمت

گر عشق پیشه کردی و شادان از آن شدی

در عاشقی چو وامق و عذرا ببینمت

گر بیژنی فتاده به چاه عبث شدی

خواهم منیژه وار توانا ببینمت

دستان به دست کز غم ایام خسته ایم

ای هموطن بیا که صمیمی و همراه ببینمت

در روز جشن وطن همه شادیم و خوشدلیم

ای کاش جملگی همه آنجا ببینمت

ایران شود اگر که خانۀ امنی برای ما

آسیمه سر همه آنجا ببینمت