شهروند آرش عزیزی: داو مارمور، خاخام ارشد کنیسه‌ی «هالی بلاسام» در تورنتو، یکشنبه‌ی هفته‌ی گذشته ستون دوهفتگی خود در تورنتو استار را به شیرین عبادی اختصاص داد و در وصف شجاعت او در دفاع «قهرمانانه»‌ از «قربانیان ایران» سخن گفت.

مورمور عبادی را با آنگ سان سوچی، رهبر نیروهای پرودموکراسی در برمه، مقایسه کرد که اخیرا به چند کشور اروپایی سفر کرد و در صدر اخبار بود. او گفت سفر سوچی متاسفانه باعث شده توجهی به سفر عبادی به کانادا برای دریافت دکترای افتخاری نشود.

مورمور از سخنرانی عبادی در «روی تامسون هال» نوشت و بر شجاعت او تاکید کرد.

دکتر شیرین عبادی دکترای افتخاری حقوق را در تورنتو دریافت کرد

تاکید عبادی بر این‌که مسلمانی متعهد است که به اصول دین خود عمل می‌کند نیز مورد اشاره‌ی مومور قرار گرفت. او با تحسین، جمله‌ی عبادی در کتاب خاطراتش را تکرار کرد: «تفسیری از اسلام در هماهنگی با برابری و دموکراسی، بیان اصیل مذهب است.»

مورمور اما «وفاداری، شاید ساده‌لوحانه‌ی او به کشورش» را مورد انتقاد قرار داد و گفت همین باعث شده از برنامه هسته‌ای ایران حمایت کند. مورد دیگری که مورد انتقاد مورمور قرار گرفت حمایت او، در سال ۲۰۱۰، از تصمیم دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا برای تحریم شرکت‌هایی بود که به اسرائیل فن‌آوری می‌فروشند. (مورمور در ستون‌های خود معمولا نظریات پرواسرائیل را بیان می‌کند.)

در پایان اما ستون‌نویس استار نوشت که حال که آنگ سان سوچی در آستانه‌ی این قرار دارد که نخست‌وزیر برمه بشود، عبادی نیز باید روزی وزیر دادگستری ایران شود.