چند کیلو شناسنامه
روی دستِ ثبتِ‌احوال
بزند روی جلدِ هرکدام
یک مُهرِ باطله
بلند است شبِ احیا
وظیفه دولت تمام والسلام

جنازه‌ها زیرِ آفتاب
در انتظارِ چادر و چاقچورِ آخرت
شاید نرسد دولت
یا بماند دستِ امام غایب
که این لت را بگیرد یا آن لت
شاید هردو لت را
که بلند باشد شبِ احیا

پرنده آشیانه می‌سازد
روباه سوراخی در خاک
دریغا انسان
سرپناهش‌ آلتِ قتاله
وقتی که زلزله ارضُ زلزالها
الله می‌کوبد میخش‌ را
یا می‌کشد آن را که جبالا اوتادا*
نشانه تا فرودآورند مؤمنان سر
به همراه سقف در شبی زنده‌کننده

و باز دولت
پول ریزد مثلِ ریگ و آهک
بخرد نماز و روزه
از قرارگاهِ بقیه‌الله
تا دعاکنند برایش‌، دعاهای مستجاب
دعاهای کامل و کمیل
چنان بلند و لوند
که بریزند حوریان و غلامان
از روضه رضوان
بنا کنند چندین شهرکِ ضدِ‌زلزله
یکی از شب های احیای آینده

و امام های رعنا
روزها و شب های جمعه کرده‌اند دعا
برای دویست میلیون شقه آدم
گوشتِ دمِ توپ های نذری
یا زلزله شب های احیا

۱۳/۷/۲۰۱۲

* آیا زمین را گهواره ای نگرداندیم و کوهها را بمانند میخهایی نگذاشتیم. قرآن