نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جامانده از دوران باستان و خاستگاه آن گستره ایران بزرگ است. زمان برگزاری نوروز آغاز فصل بهار بوده و  


شهروند ۱۲۲۵  پنجشنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۰۹


 

نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جامانده از دوران باستان و خاستگاه آن گستره ایران بزرگ است. زمان برگزاری نوروز آغاز فصل بهار بوده و در ایران و افغانستان آغاز سال نو است. در سایر کشورهای گستره فرهنگ ایرانی، نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود.

زمان پیدایش نوروز را در متن های کهن و شاهنامه فردوسی به جمشید پادشاه سلسله پیشدادیان نسبت می دهند. بنابر داستان های شاهنامه، جمشید جشن باستانی نوروز را بنیاد نهاد و آن را آغاز سال قرار داد. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی پرواز کردن جمشید را آغاز جشن نوروز می داند.

کوروش کبیر در سال ۵۳۸ پیش از میلاد، نوروز را جشن ملی اعلام کرد و در دوران پادشاهی داریوش بزرگ، آئین های نوروزی همه ساله در تخت جمشید برگزار می شد. اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز را گرامی می داشتند و آئین های آن را با شکوه برگزار می کردند. اردشیر بابکان در سال ۲۳۰ میلادی پس از آنکه امپراتور روم آلکساندر سوم را شکست داد، از او خواست که نوروز در سرزمین روم  به رسمیت شناخته شود که مورد پذیرش امپراتور قرار گرفت.

آئین ها و سنت های نوروزی با گذشت زمان و دگرگونی های زندگی، بدون آنکه هویت خود را از دست داده باشد به ناگزیر تحول یافته است.

نوروز و آئین های در ارتباط با آن مانند شب چهارشنبه سوری و مراسم سیزده بدر همراه با سایر آئین ها و سنت ها بازمانده از روزگاران کهن، همواره هم چون سنگرها و پناهگاه هایی بوده اند که ملت ما پس از هر شکست نظامی و سیاسی تاریخی، در رویارویی با بیگانگان برای جبران شکست و تبدیل آن به پیروزی از آنها استفاده می کردند. پس از استقرار جمهوری اسلامی که برنامه و دستور کارش از میان برداشتن همه آثار آزادی و حاکمیت مردم بوده، برنامه ریزان و معماران آن که به خوبی از تأثیر شگفتی که سنت ها و آئین های ملی در رویارویی با فاجعه ها و رویدادهای شوم تاریخی و تبدیل شکست ها به پیروزی ها داشته اند، کوشیده اند که آئین های نوروزی را از میان بردارند و عیدهای مذهبی را جانشین آن سازند. همچنین روز سیزدهم فروردین را به دوازدهم که روز همه پرسی برای تعیین نظام اسلامی است، تبدیل نمایند. خمینی و آخوندهای هم فکر با او، نه تنها موفق به اجرای برنامه شوم خود در زدودن این آئین ها نشدند، بلکه همان گونه که پیشینه تاریخی نشان داده است این بار نیز آئین ها و سنت ها، سنگرهای دفاعی ملت ما در برابر فاجعه ملی استقرار استبداد مذهبی شدند تا جایی که خودکامگان مذهبی نیز ناگزیر در پذیرش و برگزاری آن شدند و برخلاف سالهای اولیه استقرار نظام، نه تنها با برگزاری و بزرگداشت آئین های نوروزی با مردم همراه شدند بلکه می کوشند نشان دهند مدافع اجرای این سنت ها و آئین ها بوده اند.

مردم اما، بدون توجه به تغییر موضع سردمداران اسلامی، می کوشند تا با برگزاری هر چه باشکوه تر آئین های ملی  سکوت و خشم سنگین خود را به سردمداران نظام استبداد مذهبی نشان دهند.

نوروز یکی از ستون های پا برجای ویژگی های با عظمت روح ایرانی است که فرا رسیدنش را به هم میهنان عزیز شادباش می گوییم.