شهروند ۱۱۵۶ ـ پنجشنبه ۱۳دسامبر ۲۰۰۷
آقای احمدی نژاد در نشست اخیر سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، که در بیانیه آن ادعای مالکیت ۳ جزیره ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی عنوان شد، زیر تابلوی “شورای همکاری دولتهای خلیج عرب” نشست!

ای خلیج فارس، ای آرام جان
بر تن ایران و ایرانی، روان
ای شده بر تارک گیتی سوار
دشمنت بادا زبون و پست و خوار
هستی ما از تو گیرد رنگ و بو
نام تو خاری ست در چشم عدو
هر که نامت را نخواند آنکه هست
خصم ایران است و بیگانه پرست
تا که نتواند عدوی بی خرد
نام تو با واژه ی دیگر برد
در دفاع از تو همه استاده ایم
نقد جان را در رهت بنهاده ایم
ای به خاک پاک ایران چون نگین
ای همه دارایی ایران زمین
گوهر یکتای مام میهنی
خاک ایران تن، تو جان آن تنی
خاک ایران رود و ما ماهی آن
در تو می ریزیم ای جان جهان
گرچه بر پای وطن خوابیده ای
لیک والاتر ز نور دیده ای
مام میهن را تو چون دردانه ای
پای بست استوار خانه ای
ای گذرگاهت گلوگاه جهان
تا جهان باقیست پر رونق بمان
ای چو نور دیده ی ایرانیان
ای خلیج فارس تا پاید جهان
گر همه دنیا دهد تغییر نام
نام تو پاینده باد و پردوام