برنامه ریزی مالی/ بیمه ای زیرمجموعه ای از برنامه ریزی اقتصادی است که خود از پیچیدگیهای ویژه ای برخوردار است. از آنجا که هر شخصی برای بقای اقتصادی خود…

شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹


 

بخش اول


 


 

برنامه ریزی مالی/ بیمه ای زیرمجموعه ای از برنامه ریزی اقتصادی است که خود از پیچیدگیهای ویژه ای برخوردار است. از آنجا که هر شخصی برای بقای اقتصادی خود مخصوصا در جوامع پیشرفته بایستی در بازار سرمایه و پول  تصمیم گیریهای مهمی را اتخاذ کند، لذا دست اندرکاران این حرفه اقدام به ساده نگاری این پروسه نموده تا همه در هر سطح بتوانند از آن بهره ببرند.

برنامه ریزی مالی/ بیمه ای عبارتست از یکسری پیش بینی و محاسبه از رویدادهای آینده که قرار است در بازار سهام/بورس/بانکها/ساخت وساز و بیمه به وقوع بپیوندد تا در سایه این رویکردها شخص با انتخاب درست بتواند آینده ایمن مالی را برای خود و خانواده اش فراهم نماید.

 این برنامه ریزی  شامل جنبه های مختلفی است که  پس انداز کردن  در یک حساب و یا سرمایه گذاری در اوراق بورس بخش کوچکی از آن است.

لزوم وجودی یک برنامه ریزی مالی / بیمه ای برای همه اقشار جامعه از آن جهت ضروری است که هر فرد با توجه به نیازهای روزمره خود بایستی از یک سطح رفاه نسبی برخوردار باشد و مهمترین اصل در این پروسه حفظ استانداردها و الگوهای جامعه و خانواده است.

در هر جامعه افرادی که دارای درآمد متوسط هستند، اتفاقا نیاز بیشتری به برنامه ریزی و بررسی مالی / بیمه ای دارند. بخصوص توجه به این اصل مهم که در صورت عدم برنامه ریزی مناسب، بسیاری از فرصت های مالی و پولی را از دست خواهند داد. این فرصت ها امکاناتی است که آینده  مالی برای خانواده و خود شخص را  تضمین میکنند.

جدول زیر نشاندهنده یک برنامه ریزی مالی/ بیمه ای است  که هر شخصی با هر توان مالی و پولی امکان مشارکت در آن را دارد.


 

برنامه ریزی مالی

برای دارائیها  

برنامه ریزی مالی دوران

بازنشستگی

برنامه ریزی حفظ

درآمد خانواده 

برنامه ریزیهای

جانبی    

برنامه  ریزی

سرمایه گذاری

تهیه وصیت نامه و تعیین فرد مورد اطمینان برای اجرای خواسته ها بعد از فوت

اختصاص سرمایه گذاریهای شخصی

در حسابهای ویژه

بیمه عمر

بیمه RESP

تحصیلی فرزندان

تعیین سیاستهای مالی و سرمایه گذاری

مشخص نمودن فرد یا سازمانی برای قانونی و عملیاتی کردن پرداختها

تعیین درآمدهای مکمل دولتی  

بیمه   بیماریهای سخت

 استفاده از

مزایای اهدایی برای فرزندان

اختصاص سرمایه در سبدهای مختلف سرمایه گذاری

مشخص نمودن اهرمهای خاص

برای انتقال مایملک تجاری

و پرداخت حداقل مالیات

درآمد بازنشستگی

بیمه ازکارافتادگی

بیمه های سلامتی مکمل

OHIP

کنترل و تصحیح

ساختار پرتفو


 

RRSP

درآمدهای تضمین شده

حاصل از سرمایه گذاری


 

تعیین بازار سرمایه

جانبی برای زمانهای بحران


 

مقرری های ماهیانه شخصی و صندوقهای بازنشستگی انفرادی


 


 

حساب پس انداز معاف از مالیات

TFSA


 

درآمد حاصل از

Long Term Care


 


 


 


 

آنچه که هدف اصلی یک برنامه ریزی مالی / بیمه ای است اجرای مستمر عملیات تا رسیدن به اهداف نهایی میباشد.

ابتدا بایستی مرحله به مرحله برنامه را پیش برد. با اجرای هر بخش، به  تحقق اهداف برنامه نزدیکتر میشویم و در صورت عدم اجرای بخش کوچکی از  برنامه نتایج یا حاصل نمیشوند و یا با تاخیر مواجه خواهند شد.


 

کنترل و تصحیح مستمر


 

یکی از بارزترین مراحل عملیاتی کنترل و تصحیح است چون هم امکان تغییر در اهداف خانوادگی ممکن است و هم شرایط بازار پولی و مالی دچار نوسان میشود، لذا در هر مرحله نگاه به اهداف و اقدامات جدید بایستی در سر لوحه عملیات در نظر گرفته شود.


سرفصل مواردی که در اولویت بررسی است را میتوان به قرار ذیل بر شمرد:

ـ حفظ درآمد فرد و خانواده و نگهداری استانداردهای سبد مصرف خانواده

ـ موجودی نقدی و غیر نقدی در چه حسابهایی است.

ـ بدهی و تعهدهای مالی کوتاه /میان و  بلند مدت کدامند.

ـ میزان و نوع سرمایه گذاریهای کوتاه/ میان و بلند مدت کدامند و بازده هر یک چقدر است.

ـ ارزش دارایهای ارزشمند چون خانه و  اتومبیل تا چه حد در مقایسه با بدهی ها است.

ـ سرمایه گذاریهای مرتبط با آینده فرزندان از قبیل تحصیل و شروع بیزینس در چه وضعیتی قرار دارد.

ـ وضعیت کمکهای دولتی برای بازنشستگی و تعیین وضعیت حسابهای شخصی دوران بازنشستگی.

ـ بیمه های سلامتی دولتی و مکمل خصوصی.

ـ بیمه از کارافتادگی و هزینه های آن.

ـ نیازهای مالی در زمان فوت و هزینه های مرتبط برای خانواده چه مقدار است.

ـ تعیین نیاز بیمه عمر/ درمان و حادثه در قالب طبقه بندی: ضروری/ مفید و مطلوب. 


 

با توجه به اهمیت این بحث اجازه میخواهد تا در شماره آینده به تفصیل بیشتری به هر یک از سر فصلهای مطرح شده بپردازیم.


 


 

فرهاد فرسادی  ـ کارشناس ارشد بیمه


 

farsadi@cirmco.com