روز ششم فروردین ماه سالگرد تولد زرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی است. پژوهشگران درباره تاریخ و محل ظهور زرتشت اتفاق نظر مشترک ندارند، گاه ظهور وی را تا شش هزار سال پیش از میلاد ذکر کرده اند و زمانی نیز او را معاصر داریوش بزرگ حدس زده اند.

آن چه که به حقیقت نزدیک است آن است که زرتشت متعلق به دورانی بسیار دورتر از این تاریخ ها بوده و به زمانی تعلق دارد که هنوز مهاجرت آریایی ها به درون ایران آغاز نشده بود، زیرا لهجه هایی که در گاتای زرتشت موجود است مربوط به دوران بسیار دورتر از زمان مادها است و اسامی ذکر شده در اوستا هیچ کدام در اسناد تاریخی وجود ندارد.

زرتشت پیامبر ایرانی

قابل قبول ترین بررسی هایی که درباره زرتشت به عمل آمده، نشان می دهد که زرتشت در دوره ای از قرن های دوازده تا سیزده پیش از میلاد مسیح در نواحی جنوبی دریاچه آرال در سرزمین خوارزم ظهور کرده است و خود زرتشت هم در سخنانش گفته که اهل خوارزم می باشد و تبلیغ دینی خود را در خوارزم و بلخ انجام داده است.

زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی، مصلحی روشن بین و انسان دوست و نخستین کسی در جهان بود که به این حقیقت پی برد که اساس اختلاف های جوامع و ستیزها و جنگ ها و ویرانی ها همانا چندگانگی خدا پرستی و دینی است.

او با اندیشه از میان برداشتن اختلافات دینی و نزدیک کردن باورهای خداپرستانه انسان ها و با آرزوی آشنا کردن بشریت با اصول اخلاقی مورد اتفاق همگان، نهضتی به راه انداخت که نه تنها در جهان زمان او بلکه تا کنون بدیع و منحصر به فرد است.

وی که مردی سخنور و شیرین بیان بود، خود را برگزیده اهورا مزدا، یکتا پروردگار توانا اعلام کرد و با الهام از او عقایدش را به نحوی دلکش و زیبا و همه فهم به نظم درآورد و با خواندن سروده های آهنگین خود به تبلیغ یکتاپرستی و مبارزه با مفاسد ناشی از تعدد ادیان پرداخت.

او بیان کرد که در جهان فقط یک خدای واحد نادیده آسمانی وجود دارد که آفریدگار و پروردگار و مهرورز و مردم دوست و کردگار است و جز او هر چه را که مردم تحت نام خدا می پرستند و به نام آنها جنگ ها را به راه می اندازند، دیوان مردم فریب و جنگ افروز و منافع پرست هستند که بشریت را به سوی درد و رنج و تباهی سوق می دهند.

تعالیم زرتشت بر سه موضوع اساسی استوار است:

ـ اول توحید یعنی یکتاپرستی

ـ دوم اختیار یعنی آزادی اراده انسان در زندگی این جهان

ـ سوم معاد یعنی فرجام هدفمند بشر و زندگی اخروی وی

تعالیم زرتشت اعلام مبارزه بر سلطه گران زورمدار و کاهنان مردم فریب بود که مردم را با آموزش های درست برای مخالفت با رهبران ستم پیشه و کاهنان دکان دار و منافع پرست آماده می کرد، به طوریکه گفتار کوتاه این پیامبر بزرگ تحت عنوان”پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک”هنوز هم برای سعادت ابدی جهان بشریت کفایت می کند. پس چه زیباست تا آن که با استفاده از گفتارهای ارزشمند این انسان بزرگ به زندگی، کار، جسم و روان خود تعالی و آرامش بخشیم.

به چند کلام از ایشان به شرح زیر دقت و توجه خاص مبذول دارید و آن را از گفتار به عمل درآورید:

*مبادا که در برابر بیداد سر فرود آورید، بلکه بایستی در برابر بیداد و بیدادگری ایستادگی کنید.

*آنان که پیروی دروغ را برگزینند، رنج زیاد خواهند برد و در آن جهان مینوی کامرانی و شادمانی از آنها دریغ خواهد شد.

*صفات بد و زشت بویژه خشم و نفرت را از خود برانید. در پیکار با ستم مصمم باشید. هرگز ستم را نپذیرید.

*سرزمینی که مردم آن به شیوه راستی زندگی کنند، جایگاه هوشیاران و دانشمندان خواهد بود.

*باید با دلیری، سخن درست و حق را به گوش همگان رسانید.

*راه یکی است و آن راه راستی است.

*کسی که بر نفس خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

*از اندیشه های غم گستر بگریز، مرگ اندیش و بدبین مباش، خندان و گشاده رو باش.

*دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده است.

*زندگی شما وقتی شیرین می شود که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.

*شریف ترین دلها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد.

*پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است.

*آدمی همیشه باید پیش از انجام هر کردار و کاری بیندیشد و با وجدان خویش مشورت کند.

*آنان که از دانایی و خرد برخوردارند، وظیفه دارند تا دیگران را برانگیزند و مجال ندهند که به راه نادانی و بد تبلیغ شوند.

*به خواسته و دارایی دیگران چشم مدار تا مال خود را از دست ندهی.

*درخت را بیهوده میفکن، که درخت افکن زندگی اش کوتاه باشد.

*فزون تر از تن زن، دل و جان و روان او را دریابید و بر آن ارج نهید.

*همیشه روح راستی پرستان شاد و خرم و روان دروغ پرستان گرفتار رنج و درد است.

*ای کسانی که خواستار پاداش نیک منشی و راستی هستید، خشم را مهار کنید و در مقابل ستم از خود دفاع کنید.

*تنها راه رستگاری گام زدن در راه راستی است.