انتخابات ریاست جمهوری ایران یک بار دیگر نشان داد که علیرغم سرکوب رژیم، مردم ایران خواست تغییر را در هر فرصتی پی می گیرند.

مردم ایران از این انتخابات استفاده کردند تا پیامی روشن به دنیا و به رژیم برسانند که آنها افراط گرایی را پس می زنند.

thomas-mulcair

ما نیز نگرانی های جهانی را عنوان می کنیم که فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی در ایران عمیقا غیردمکراتیک باقی مانده است. نامزدها از پیش مورد تایید شورای نگهبانی که توسط مقام رهبری منصوب شده اند، قرار گرفتند، فعالان اپوزیسیون در زندان باقی مانده اند، و آزادی مطبوعات شدیدا محدود شده است. اما نتیجه انتخابات مهم است.

ما مصرانه از دولت ایران می خواهیم که از این لحظه به عنوان فرصتی برای قرار دادن کشور در مسیری جدید برای آینده، آینده همراه با احترام به آرمان های دموکراتیک مردم ایران، استفاده کند. به طور خاص، ما از ایران می خواهیم به تعهدات بین المللی خود احترام گذارده و با متحدان ما در ۱+۵ برای توافق بر سر یک راه حل دیپلماتیک، برای رسیدگی به نگرانی های جدی جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته ای ایران تعامل سازنده داشته باشد.

ما همچنین از دولت می خواهیم برای پاسخ به مطالبات دموکراتیک شهروندان خود، تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند، با جامعه بین المللی روابط سازنده ایجاد کند، و به طور کامل به حقوق سیاسی و حقوق بشر همه ایرانیان احترام بگذارند. ما همچنان در همبستگی با مردم ایران در پیگیری شان برای صلح و آزادی، در کنارشان ایستاده ایم.