شهروند- علی شریفیان: امروزپنجشنبه اول ماه آگوست،  با آرای مردم در پنج حوزه انتخاباتی انتاریو و شمارش آرای به صندوق ریخته شده انتخابات میان دوره ای انتاریو انجام و نمایندگان برگزیده معرفی خواهند شد. در حال حاضر در کوئینز پارک لیبرال ها با ۴۸ نماینده از ۱۰۷ کرسی مجلس حکومت اقلیت دارند.

Cathleen-Wynne

محافظه کاران پیشروی انتاریو با ۳۶ کرسی اپوزیسیون رسمی دولت لیبرال هستند و ان دی پی با ۱۸ نماینده حزب سوم است. امروز مردم در پنج حوزه:

Etoblcoke- Lakeshare London west, Windosor- Tecumseh Ottwa South  پای صندوق رای می روند که نماینده این حوزه ها را انتخاب کنند. نتیجه این انتخابات هر چه که باشد در ترکیب و ترتیب قدرت احزاب در انتاریو تغییری نخواهد داد، اما به نظر ناظران سیاسی اولین آزمایش جدی برای خانم کاتلین وین، رهبر جدید حزب لیبرال و نخست وزیر انتاریو خواهد بود.