شهروند- علی شریفیان: بر اساس طرحی تحت عنوان «نمودار ارزش ها» دولت حزب کبکی ها قصد دارد استفاده و نمایاندن نمادهای مذهبی تمام مذاهب مانند عمامه مسلمانان و سیک ها، صلیب مسیحیان، ستاره داوود یهودیان و مانند اینها را در هنگام حضور پیروان مذاهب مختلف در اماکن دولتی و عمومی مانند ادارات، دانشگاه ها، دادگاه، مدارس و به طورکلی مجامع و همه اماکن عمومی ممنوع کند.

religious-symbols

این طرح دولت کبک بر اساس حفظ ارزش های جامعه سکولار کبک قرار است به اجرا گذاشته شود. این نمادهای مذهبی مورد نظر شامل انگشتر، گردنبند و جواهرات تزئینی هم می شوند. با انتشار خبر اجرای چنین طرحی در شماره دوشنبه ژورنال دو مونرال، مقالات انتقادی و اعتراضی متعددی در نشریات مختلف و از جمله روزنامه انگلیسی زبان پرتیراژ گزت مونترال منتشر شده و این موضوع به بحثی جدی در بین مردم، موافقان و مخالفان اجرای آن، تبدیل شده است. مخالفان اجرای چنین طرحی را نقض حقوق فردی مردم می دانند و موافقان می گویند کبک یک جامعه سکولار است و افراد جامعه نباید به تظاهرات مذهبی در مجامع عمومی بپردازند.