برای اولین باردر تاریخ کانادا

شهروند- علی شریفیان: خانم برندا باترودرث – کار  ۴۵ ساله از اعضای یکی از اقوام بومی کانادا در شهر دایسون از منطقه شمالی یوکان به ریاست پلیس ار سی ام پی  بخش استان ساسکاچوان رسید. این نخستین بار است که در تاریخ کانادا یک زن از اقوام بومی کانادا به چنین مقامی می رسد. خانم باتروورث – کار در نوجوانی به عنوان کار دانشجویی تابستانی در سمت کارمند در پلیس آر سی ام  پی  کار می کرده و از همان زمان تصمیم گرفته به آر سی ام پی بپیوندد. او در سال ۱۹۸۷ زمانی که ۱۹ ساله بوده،  به عنوان پاسبان ویژه از اقوام بومی رسما به استخدام پلیس آر سی ام پی در آمده است.

برندا باترورت کار اولین زن بومی که به مقام بالایی در پلیس فدرال کانادا رسیده است

برندا باترورت کار اولین زن بومی که به مقام بالایی در پلیس فدرال کانادا رسیده است

وی پس از انتصاب  مهم و تاریخی خود گفته است: «من آماده خدمت به مردم هستم و هنوز نمی دانم این مقام چه معنایی دارد.»