شهروند- علی شریفیان: آدریان ورستر، دانشجوی دکترای رشته بیولوژی مولکولی دانشگاه تورنتو، علاقه ای شخصی و ویژه به تصادف دوچرخه سواران دارد. اما پس از آنکه دوست دخترش در یکی از این تصادف ها درگیر شد، تصمیم گرفت که درباره ۳۱۰۰ چهار راه تورنتو از نظر میزان امن بودنشان برای دوچرخه سواران مطالعه دقیق تری بکند.

ورسر بعد از حدود یک سال مطالعه در نقشه ای درجه امنیت این چهار راه ها را با رنگ آمیزی، از خطرناک ترین تا امن ترین به تصویر در آورده است و در نهایت در نقشه ای که تهیه دیده و منتشر شده، به عنوان نمونه چهارراه تقاطع بلوار لیک شور غربی و خیابانStrachan ، یکی از خطرناک ترین و تقاطع  Browns Line  وHorne Ave از امن ترین چهارراه های تورنتو نمایش داده شده اند.