شهروند علی شریفیان: نتایج یک نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار عمومی لژر مارکتینک برای روزنامه فرانسه زبان « له دو وآر» چاپ مونترال انجام شده، نشان می دهد که حزب کبکی ها که قدرت حکومتی را در استان کبک در دست دارد، با ۳۲ درصد آرای مردم، نسبت به نظرسنجی های پیشین، مقبولیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت از این حزب برابر زمان انتخابات استانی چهارم سپتامبر ۲۰۱۲ شده است. در آن انتخابات حزب کبکی ها به دولت اقلیت دست یافت. این در حالی است که لیبرال ها از حمایت ۳۶ درصد، حزب ائتلاف برای آینده کبک از ۱۸ درصد، حزب همبستگی کبک از ۶ درصد، حزب گزینه ملی ۲ درصد و حزب سبز از ۳ درصد پشتیبانی و آرای واجدین رای دادن، برخوردارند.

Quebec

نکته و تغییر عمده این که لیبرال های کبک که در زمان انتخابات از حمایت ۳۱ درصد مردم برخوردار بودند، بر طرفدارانشان افزوده شده است. گروهی از تحلیل گران سیاسی علت افزایش مقبولیت حزب کبکی ها را مطرح کردن برنامه استحکام بخشیدن به بنیادهای سکولاریزم با ارائه لایحه منع استفاده و نمایش نمادهای مذهبی دانسته اند.