شهروند ۱۱۷۲ ـ ۱۰ اپریل ۲۰۰۸

از خوانندگان

روز ششم فروردین ماه سالروز تولد زرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی است. پژوهشگران درباره تاریخ و محل ظهور زرتشت اتفاق نظر ندارند، گاه ظهور وی را تا شش هزار سال پیش از میلاد ذکر کرده اند و زمانی نیز او را معاصر داریوش بزرگ حدس زده اند.

آنچه که به حقیقت نزدیک تر است آن است که زرتشت متعلق به دورانی بسیار دورتر از این تاریخ ها بوده و به زمانی تعلق دارد که هنوز مهاجرت آریایی ها به درون ایران آغاز نشده بود، زیرا لهجه هایی که در گاتای زرتشت موجود است مربوط به دوران بسیار دورتر از زمان مادها است و اسامی ذکر شده در اوستا هیچ کدام در اسناد تاریخی وجود ندارد.

قابل قبول ترین بررسی هایی که درباره زرتشت به عمل آمده، نشان می دهد که زرتشت در دوره ای از قرنهای دوازده تا سیزده پیش از میلاد مسیح در نواحی جنوبی دریاچه آرال در سرزمین خوارزم ظهور کرده است و خود زرتشت هم در سخنانش گفته که اهل خوارزم است و تبلیغ دینی خود را در خوارزم و بلخ انجام داده است.

زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی، مصلحی روشن بین و انسان دوست و نخستین کسی در جهان بود که به این حقیقت پی برد که اساس اختلاف های جوامع و ستیزها و جنگ ها و ویرانی ها همانا چندگانگی خداپرستی و دینی است.

او با اندیشه از میان برداشتن اختلافات دینی و نزدیک کرد باورهای خداپرستانه انسانها و با آرزوی آشنا کردن بشریت با اصول اخلاقی مورد اتفاق همگان، نهضتی را به راه انداخت که نه تنها در جهان زمان او بلکه تاکنون بدیع و منحصر به فرد است.

وی که مردی سخنور و شیرین بیان بود، خود را برگزیده اهورامزدا یکتا پروردگار توانا اعلام کرد و با الهام از او عقایدش را به نحوی دلکش و زیبا و همه فهم به نظم درآورد و با خواندن سرودهای آهنگین خود به تبلیغ یکتاپرستی و مبارزه با مفاسد ناشی از تعدد ادیان پرداخت.

او بیان کرد که در جهان یک خدای واحد نادیده آسمانی وجود دارد که آفریدگار و پروردگار و مهرورز و مردم دوست است و جز او هر چه را که مردم تحت نام خدا می پرستند و به نام آنها جنگ ها را به راه می اندازند، دیوان مردم فریب و جنگ افروز و منافع پرست هستند که بشریت را به سوی درد و رنج و تباهی سوق می دهند.

تعالیم زرتشت بر سه موضوع اصلی استوار است:

اول توحید یعنی یکتاپرستی

دوم اختیار یعنی آزادی اراده انسان در زندگی این جهان

سوم معاد یعنی فرجام هدفمند بشر و زندگی اخروی او

تعالیم زرتشت اعلام مبارزه بر سلطه گران زورمدار و کاهنان مردم فریب بود و مردم را با آموزشهای درست برای مخالفت با رهبران ستم پیشه و کاهنان دکان دار منافع پرست آماده می کرد به طوری که گفتار کوتاه این پیامبر بزرگ تحت عنوان “پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک” هنوز هم برای سعادت ابدی جهان بشریت کفایت می کند.golmohammadihassan@yahoo.com