ـ از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت نساء (زنان) و رجال (مردان) است که عالم انسانی را دو بال است، یک بال نساء یک بال رجال تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید. اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست، تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود فلاح (رستگاری) و نجاح (پیروزی) چنان که باید و شاید ممتنع و محال است.

ـ … ای مادران مهربان این را بدانید که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است. به آداب کمال انسانیت و ثوابی اعظم از این تصور نتوان نمود.

ـ هر کس قصوری نماید از موهبت کبری محروم ماند زنها زنهار اگر قصور نمائید البته به جان بکوشید که اطفال خویش را علی‌الخصوص دختران را تعلیم و تربیت نمائید و هیچ عذری در این مقام مقبول نه.

ـ طفل مانند شاخه سبز و تر هر طور تربیت شود نشو و نما نماید اگر تربیت راست گردد راست شود و اگر کج کج شود.

ـ ضرب و شتم ابداً جایز نیست زیرا به کلی اخلاق اطفال از ضرب و شتم مذموم گردد.

ـ محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید.

ـ بهترین اعمال محبت با اهل عالم است.

ـ باید به جمیع ناس (بشر) با کمال محبت و شفقت و بردباری معاشرت کند و تکلم نماید.

ـ محبت کارهای عجیبه و عظیمه دارد. محبت خالص، عمل خالص و ظهورات انقطاع و شئونات آن از این مصدر است یعنی از محبت صادر و ظاهر و باهر شود.

ـ سیاست الهی مهربانی به جمیع بشر است بدون استثناء، آن سیاست حقیقی است و این روش شایان نفوس مقدسه رحمانیه.

ـ عداوت و دشمنی بعضی نفوس را بهانه ننمائید و از آن چه مکلف به آن هستید از مودت (دوستی) جمیع نفوس و مهربانی با جمیع خلق و صداقت با کل بشر و خیرخواهی عموم اهل عالم از هر ملت و مذهب و آئین رو برمگردانید.

ـ زخم ستمکاران را مرهم نهید و درد ظالمان را درمان شوید.

ـ مقام انسان بزرگ است اگر به حق و راستی تمسک نماید.

ـ امروز روز ظهور مقامات انسانیست جهد نمائید تا از شما ظاهر شود آنچه لایق هست.

ـ مقام انسان بلند است اگر به انسانیت مزین والا پست‌تر از جمیع مخلوق مشاهده می‌شود.

ـ موسیقی از علوم ممدوحه در درگاه کبریاست.

ـ موسیقی آیتی از آیات الهی است چنانچه آن موسیقی اجسام را به حرکت و هیجان آرد موسیقی الهی و ندای آسمانی قلوب و ارواح را اهتزار (نشاط و سرور) بخشد.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه‌ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:     پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،     ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa