شهروند ۱۱۹۶ ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸
فصل پائیز فرارسیده و میلیونها دانش آموز ودانشجو خود را برای ورود به کلاسهای درس درمدارس ، دانشگاه ها وسایر مراکز آموزشی آماده میکنند. خانواده ها درشرایطی با بیم وامید فرزندان خود را روانه مدارس میکنند که فشار اقتصادی بسیاری از آنها را حتی از تامین ابتدائی ترین نیازهای معیشتی و خوراکی فرزندان خود عاجزکرده است. فقر بسیاری ازجوانان ونوجوانان طبقات زحمتکش را همچنان درآتش حسرت ورود به مدارس ودانشگاه ها میسوزاند .گسترش توزیع ومصرف مواد مخدر درجامعه، مدارس ودانشگاه ها، آینده جوانان را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است.
معلمان زحمتکش که مسئولیت بزرگ آموزش وپرورش جوانان را برعهده دارند بدلیل عدم تکافوی حقوق معلمی ناچارند اوقات فراغت خودرا به جای مطالعه وآمادگی برای تعلیم وتربیت جوانان، درمشاغل فرعی نظیر مسافر کشی وکارهای دیگر سپری کنند.
درسیستم ارتجاعی آموزشی ، مفاد درسی مبشر خرافات ومروج کهنه پرستی وتاریک اندیشی به زور درمغز جوانان فروبرده میشوند.کمبود فضای لازم آموزشی و نبود تجهیزات مدرن بویژه دانش آموزان ودانشجویان بسیاری از شهرها وروستاهای کشوررااز کسب دانش لازم واستفاده از حضور معلمان ومدرسان کارآزموده محروم کرده است.
مشکل بزرگ دیگرمیلیونها جوانی که به امید کسب دانش راهی مدارس میشوند وجود تبعیض جنسی، ملی ومذهبی ،آزار جسمی و روحی وسرکوب ابتدائی ترین حقوق وآزادیهای سیاسی، ممنوعیت تشکل مستقل ومحرومیت ازآزادی بیان است.دولت بزرگترین مروج ومشوق تبعیض جنسی ، مذهبی وملی درمدارس .. هرگونه صدای اعتراضی بر علیه این تبعیضات را با سرکوب وزندان وشکنجه پاسخ میدهد. بسیاری از آموزگاران ، استادان و دانش آموزان ودانشجویان پیشرو ومترقی وانقلابی که خواستار رفع تبعیض ، داشتن تشکل مستقل و آزادی بیان میشوند با سرکوب واخراج از مدارس و مشاغل مواجه میشوند. هم اکنون درآستانه آغاز سال تحصیلی جدید به تجمع اعتراضی معلمان حمله کرده وعده ای از فعالین آنها را ستگیر وروانه زندان کرده اند.
علاوه برآن حمایت قانونی از کودک آزاری و رواج آن دربین خانواده ها ومسئولین مدارس باعث شده است اغلب دانش آموزان زیر فشاروآزارروحی و جسمی از ادامه تحصیل و یا از موفقیت درکسب آموزش لازم باز مانند .طبق مطالعه ای که درتهران انجام شده است۳۵ درصد دانش آموزان دوران راهنمائی بنوعی با آزار جسمی مواجه بوده اند. صد ها هزار کودک که بخاطرفقر مالی خانواده ها از رفتن به مدرسه محروم هستند بعنوان کودکان کار بیش از همه مورد آزار و اذیت قرارمیگیرند. یکی از کارشناسان درمصاحبه خود با ایسنا می‌گوید: با توجه به آمار جمعیت و تعداد دانش آموزان هم اکنون بیش از سه میلیون و۶۰۰ هزار کودک خارج از چرخه‌ی تحصل قرار دارند.
مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان سی و یکم تیر ماه اعلام می‌کند در سال ۷۵، ده درصد از کودکان بین ۱۰ تا ۱۸ سال مشغول کار بوده‌اند. اما مطابق آمار سال ۸۵ این تعداد به ۱۲ و ۷ دهم درصد رسیده که یک میلیون و ۶۶۰ هزار کودک را شامل می‌شود.
به این آمار صد ها هزار دختر محروم از تحصیل را هم باید اضافه کرد که به جای نشستن روی میزنیمکت مدارس، درخانه ها ،کارگاه ها و کارخانه ومزارع به غیرانسانی ترین وجهی مورد ستم واستثمار واقع میشوند . به گفته‌ی مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان: در ایران بیش از ۹۰۰ هزار دختر خانه‌دار وجود دارند که با تعریف یونیسف کودک محسوب می‌شوندکه با افزودن این تعداد به کودکان کار، تعداد آنها از  دو و نیم میلیون فراتر می‌رود.
این محرومیت ازتحصیل و رانده شدن کودکان وجوانان به سمت بازار کار،آوارگی ، دربدری وگرفتارشدن آنها دردام تبهه کاران را به همراه دارد.
علاوه بر آن میلیون ها کودک ونوجوان بدلیل ممنوعیت تدریس به زبان مادری مورد تبعیض قرار میگیرند. چراکه آنها ناچارند ازهمان ابتدا با زبانی غیراز زبان مادری خود، زبانیکه با آن آشنائی ندارند ویا آشنائی کافی ندارند، تحصیل را آغاز کنند. این تبعیض میزان فشار روحی وروانی برآنهارا افزایش داده ودرمقایسه با دانش آموزان دیگر،درجه موفقیت شان را درکسب دانش بسیار پائین میاورد. هم اکنون عده زیادی از معلمین ودانشجویانی که نسبت به این تبعیضات اعتراض دارند وخواهان برچیده شدن ستم ملی ،جنسی هستند توسط اطلاعات رژیم دستگیر و درزندانها به سر میبرند.
چنین است شمه ای ازاوضاع اجتماعی، سیستم آموزشی و وضعیت کودکان، نوجوانان، آموزگاران و استادان درآستانه بازگشائی مدارس کشور.
این واقعیتهای دردناک که انعکاسی است از وضعیت جامعه درمدارس، دانشگاه ها مسائلی نیستند که دانشجویان، دانش آموزان و آموزگاران مبارز و پیشرو دیده برآنها بربندند. طی سالهای گذشته دانشجویان ودانش آموزان وجوانان دست به اعتراضات گسترده ای زدند ورژیم برغم درپیش گرفتن سیاست سرکوب و برغم برپاکردن بیدادگاه ها و بریدن محکومیت های سنگین ، ازجمله احکام اعدام برای فعالین جنبش دانشجوئی، زنان، معلمان، اما هرگز نتوانسته است این حرکتها رامتوقف کرده وبه اهداف سرکوبگرانه خود برسد .رشد وارتقای سطح آگاهی ودرک دانشجویان وجوانان ازوضعیت جامعه و تلاش آنها برای ایجاد پیوند وهمبستگی با جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی وگسترش ایده های آزادیخواهانه و سوسیالیستی دردانشگاه ها ومدارس و مراکز آموزشی، چشم اندازگسترش وتعمیق این جنبشها را درافق مبارزه طبقاتی باهدف سرنگونی ارتجاع حاکم وپایان دادن به ستم واستثمار وزور سرکوب وپایه ریزی سیستم آموزشی مترقی ، انقلابی ومدرن، همراه با تحصیلات به زبان مادری و رایگان برای کلیه شهروندان نمایان میسازد.
دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران و استادان مبارز

درآستانه بازگشائی دانشگاه ها ومدارس کشور،اتحاد ومبارزه شما برای تغییرات بنیادی درنظام آموزشی کشور و حمایت وپشتیبانی ازسایر جنبش های اجتماعی و انقلابی برعلیه نظام ارتجاعی حاکم، انتظاری است برحق،چرا که دانشگاه ها ومدارس کشور طی نزدیک به صد سال سنگر بزرگ نشر آگاهی ، آزادی و مبارزه بوده است. درشرایط حساس کنونی دانشجویان ،دانش آموزان، آموزگاران واستادان مبارزو پیشرو نقش بسیار مهمی درارتقای سطح آگاهی وسازمانیابی وسمت وسوی انقلابی دادن به جنبش های اجتماعی برعهده دارند. بکوشیم باگسترش مبارزه برعلیه نظام ارتجاعی حاکم وباانجام وظایف انقلابی خود، جایگاه تاریخی دانشگاه ها ومدارس را بعنوان سنگر مبارزه برا آزادی ودگرگونی های عمیق اجتماعی حفظ کنیم.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ۲۹ شهریورماه ۱۳۸۷
از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست « بمنظور تأمین و تضمین ارتقای سطح دانش کارگران و زحمتکشان وجوانان ، مالکیت خصوصی و روابط و مناسبات ناشی از آن از سیستم آموزش و پرورش برچیده می شوند و با دگرگونی بنیادی در نظام آموزشی کشور بر مبنای آخرین دستاوردهای علمی و فنی در زمینه آموزش و پرورش ، امکانات تحصیلات رایگان و همه جانبه برای کلیه شهروندان تضمین می شود .»