نگفتمت که صبر کن دریچه باز می شود / خانه تو خانه ما بهشت زار می شود / نگفتمت که صبر کن بنفشه با بهار میاد  


شماره ۱۲۱۹ ـ پنجشنبه  ۵ مارچ  ۲۰۰۹


 

نگفتمت که صبر کن دریچه باز می شود

خانه تو خانه ما بهشت زار می شود


 

نگفتمت که صبر کن بنفشه با بهار میاد

گل های عشق و دوستی به خوشدلی به بار میاد


 

نگفتمت که صبر کن نم نم بارون هم میاد

مزرعه هامون سبز میشن گندم و جو به بار میاد


 

نگفتمت که صبر کن طناب و دار رفتنی ست

سنگ و کلوخ ها جمع میشن شکوفه گل ببار میاد


 

نگفتمت که صبر کن بوسه که قدغن نمیشه

گل انار و اطلسی تو باغچه ها بکار میاد


 

تو گفتی توی سفره مون نون و پنیر و سبزی است

نگفتمت که صبر کن پرستو از سفر میاد


 

تو گفتی که خسته شدی حماس و غزه بتو چه

نگفتمت که صبر کن انار ساوه هم میاد


 

تو گفتی قلبم می گیره از بس هوا سمی شده

نگفتمت که صبر کن گلاب قمصر هم میاد


 

گل و گلاب و نسترن دوای بیمار دل است

نگفتمت که صبر کن بنفشه با بهار میاد


 

ژانویه ۲۰۰۹