این صفحه متعلق به بهائیان است

مروری بر تعالیم آئین بهائی

خوانندگان عزیز، بسیاری از ما ایرانیان سالهاست چه در وطن و چه در غربت بخاطرمسائل سیاسی در رنج و عذاب بوده ایم و چنانچه مطلّع هستید روزهای اخیرعطر خوش صلح و دوستی درروابط بین الملل وطنِ ما به مشام میرسد وهمۀ ما ایرانیان از این مسروریم که با رفع تحریمها هم وطنان ما در ایران به آسایش لازمه و حقۀ خود برسند.

 میراث محکمی که از قرن بیستم به ما رسیده آن است که مردم جهان ناچار خویش را اعضا یک قوم شمارند و کرۀ زمین را وطن مشترک دانند. سیاست هائی که ملل مختلف را ازهم جدا کرده بود می بینیم یکی پس از دیگری فرو می پاشند و دنیا به سوی یک با زسازی ، با نظمی نوین از ترکیب و سازندگی، در حرکت است. مردم را تاب و تحمّلِ تعصّباتِ جاهلانه نمانده است. بیگانگی ، در گیری ها و کشتارهائی که ناشی از تعصّبات می باشد ملّتها را خسته کرده است اگر چه هنوز مشکلات و موانع بسیاری برای تفاهم جهانی و آشتی پایدار وجود دارد ولی با افزایش آگاهی و بینش و دانائی ملّت ها ، روسا ی کشورها در این حرکت تاریخی ، با پایبندی به تعهدّات اخلاقی و اصول عدا لت مداری و رعایت حقوق بشر در ابعاد جهانی ، به این روند کمک خواهند کرد.

افسوس چه بسا سازمانهای دینی ، که وجودشان برای خدمت به امر برادری و صلح و آشتی است ، بر عکس چنان رفتار کرده اند که خود یکی از بزرگترین موانع در آن راه گشته و مثلا تعصّب دینی را مشروع دانسته اند……..وسوسۀ اِعمال زور و قدرت از جمله وساوسی است که دنیا را فرا گرفته و عجیب نیست اگر ببینیم که رهبران ادیان متا سّفانه بدام چنین امتحانی افتا ده اند. برای آن کسانی که سالیان دراز عمرشان را صرفِ دعا و عبادات و تحصیلِ علوم دینی کرده اند لازم نیست این امر بدیهی را تذکّر دهیم که قدرت، بالقوّه سبب ایجاد فساد می گردد و هر چه بردامنۀ قدرت بیفزاید تجزیه و تخریب بیشتری ببار می آورد. بدیهی است که در این مقطع تاریخ اگر رهبران ادیان به مقتضای مسئولیت اجتماعی خویش رفتار نمایند چه نتائج بزرگی حاصل خواهد شد. نفوذ معنوی و اِعمال قدرت در اموراعتقادی وقتی مشروعیت دارد که در خدمت رفاه بشر باشد.

در آثار بهائی داریم که: “… دین باید سبب الفت و محبّت باشد . اگر دین سبب عِدا وت شود نتیجه ندارد، بی دینی بهتر است … دین باید سبب ارتباط بین عموم بشر باشد…….شأن انسان رحمت و محبّت و شفقت با جمیع اهل عالم بوده و خواهد بود.”

هر چند تعصّب در بسیاری از نقاط جهان دررفتار اجتماعی مردم هنوز زنده و باقی و با لنتیجه سبب محرومیت و پژمردگی بخش عمد ه ای از افراد بشر شده است امّا این مسئله اصولا چنان درجهان محکوم گشته که کمتر کسی است که در این عصر، آسان بتواند خود را به نوعی به تعصّب وابسته سازد. نمی توان گفت که میراث گذشتۀ تاریک بکلّی از میان رفته و ناگهان نور جدیدی در آفاق دمیده شده است زیرا بسیاری از مردم جهان بخصوص در ایران هنوز هستند که بار تعصّبات قومی و جنسی و ملّی و طبقاتی را ، همچنان بر دوش خویش می کشند اما امروز بشر در مسیری برای رسیدن به وحدت جهانی گام نهاده است که دیگر راه برگشت ندارد.

تفرقه اندازی و رواج تعصّب و پاشیدن بذرِ نفرت و بیگانگی همیشه باعث تجزیه و تخریب بوده است و دستمایه ای برای استثمار گران. به مِصداق تفرقه انداز و پادشاهی کن. یکی ازعللی که مردم را از دین دورمی سازد عَدَم سازگاری قوانین آن با شرایط و مقتضیّا ت زمان است . مثلا احکامی چون جهاد با غیر مسلمان ، سنگسار، قطع مچ دست دزد ، تعدد زوجات ، صیغه ، آنهم در زمانی که زنان با فداکاری ها و مبارزات خود، می کوشند تا حقوق اجتماعی و حقّ مسّلم خود، برابری با مردان را بد ست آورند. این بسی روشن است که این قوانین اصولا نمی تواند مشروعیت جهانی داشته باشد. اصرار در اجرای این گونه قوانینِ خشن و کهنه مردم را از دین بَری می سازد . اکنون عصرِ عِلم و خِرَد است دورۀ اوهام و خرافات و تقالید سپری شده است . خشونت هائی که به نام دین و مذهب جریان دارد آبرو و حیثیت دین را خد شه دار می سازد . اگر جامعه ای از دین کنار رفته باشد، یکی از دلایل روشن آن بی تردید عملکرد رهبران دینی بوده است که همیشه خود رابر حقّ و دیگران را باطل پنداشته اند. امید که این حرکت جدید رهبران کشورمان، ایران، که نشانی از ترک تعصّب است دربهبود روابط بین الملل که به صلح و آشتی و نهایتا به وحدت عالم انسانی منتهی میشود ادامه یابد. در این روزهای حسّاس دنیا چشم جهانیان به ایران دوخته شده که آزادی تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی را ببینند و این پیام صلح و دوستی را در عمل شاهد گردند.

در پایان بیانی بسیار زیبا  از حضرت بهاءالله ، موسّس آئین بهائی، که یکصدوهفتاد سال پیش در اوج روزهای تاریک روابط بشری بیان فرموده اند را تقدیم میداریم:

“…بگو ای دوستان سر اپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگی یکدیگر را نبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار.”

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:     پیامگیر :  ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵   ،  ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :      www.reference.bahai.org/fa