شماره ۱۲۱۹ ـ پنجشنبه ۵ مارچ ۲۰۰۹

بیا روز زنان راجشن بگیریم

اگه یکی کمه، ده تا بگیریم

هوادار رهاجون، شادی ام من

به قربون سر آزادی ام من

اگه پنجاه و پنج عمرم فزونه

نکن منعم بیا قلبم جوونه

چکار دارم زنی پیره؟ جوونه؟

شوهر داره ؟ نداره؟ ناتوونه ؟

برای دونه دونه اش دون می پاشم

به سر تا پای آزادیش می شاشم

بیا روز زنان راجشن بگیریم

اگه یکی کمه ده تا بگیریم

هوادار رها جون شادی ام من

به قربون سر آزادی ام من


برای من تو مجهولی تو ایکسی

چه کار دارم تو هستی یاکه نیسی

واسه آزادی زن بی قرارم

به کار بچه ها کاری ندارم

به من چه اون یکی حالش فکاره

به من چه اون یکی دنبال کاره

به من چه این یکی تو تب میسوزه

به من چه اون یه بچه چپ میگوزه

به من چه اون یکی اندِ کراکه

به من چه اون یکی تو کار راکه

به من چه خواب داری یا نداری

به من چه خسته ای از بچه داری

اگه آخوند نمیدادت حضانت

خودم میدم از اینجا تا قیامت

بیا روز زنان راجشن بگیریم

اگه یکی کمه ، ده تا بگیریم

هوادار رها جون، شادی ام من

به قربون سر آزادی ام

اگه زنها به زیر خط فقرند

برا اینه ِکه با ما مردا قهرند

برو تو خونه بشکن بالا بنداز

منم میرم به دنبال پری ناز

اگه که دست بالا را بگیرم

میرم ماچ از لب لیلا میگیرم

اگه که دست پایین را بگیرم

خودم میرم از ایران زن میگیرم

یا روز زنان راجشن بگیریم

اگه یکی کمه ده تا بگیریم

هوادار رها جون شادی ام من

به قربون سر آزادی ام من