نپرس از من کجایی هستم ای یار / جنوبی یا شمالی هستم ای یار / منم ایرانی آن ایران نامی/ بخوان شه نامه را تا خود بدانی …

شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹


 


 

نپرس از من کجایی هستم ای یار

جنوبی یا شمالی هستم ای یار


 

منم ایرانی آن ایران نامی

بخوان شه نامه را تا خود بدانی


 

به نام نامی شه نامه سوگند

به زرتشت و به آن فرزانه سوگند


 

بلوچ و کرد و یارم بختیاری

شمالی گیلکی مازندرانی


 

به کارون و دماوند و خراسان

منم ایرانی و عاشق به ایران


 

به شیراز و به حافظ رند دوران

به سعدی افتخار کل ایران


 

بلوچ و کرد و یارم بختیاری

به کاوه آرش و آن شه سواری


 

همه فرزند مام میهن هستیم

چو بلدرچین به دور خرمن هستیم


 

همه فرزند خوب این دیاریم

اگرچه دور از آن و بیقراریم


 

خدایا مام میهن شاد گردان

ز هجران و ز غم آزاد گردان


 

اپریل ۲۰۰۹