وطن، ای وطن این چنان آمدند / چو دژخیمیان با سپاه آمدند / وطن ای وطن این سفیران ظلم   …

شهروند ۱۲۵۷  پنجشنبه  ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹


 

وطن، ای وطن این چنان آمدند 

چو دژخیمیان با سپاه آمدند

وطن ای وطن این سفیران ظلم  

همه شرمگین پر ز کین آمدند

خروشید از ظلم ایران ما 

که آزادگی هست آرمان ما

خروشید از ظلم ایران ما 

که انسان کشی نیست آرمان ما

به یغما اگر رفت جان ندا

شد اسطوره عشق نام ندا


 


 

می نویسیم چه سبز


 

می نویسیم چه سبز،

می خروشیم چو سهراب و ندا،

تا که آشفته شود خواب پریشان عدو

و پشیمان شود از کرده و ناکرده خویش

می نویسیم دوباره همه سبز

بر در و پیکر آن خانه که مال من و توست،

می نویسیم که ای خائن بدکار پلید،

دست از این خانه دل سوخته بردار و برو

می نویسیم دوباره همگی سبز و سفید

تا نشینند همه هم وطنان، بر سر چشمه عشق

و بنوشند پیاپی همه از برکت عشق

و  بگویند سخن و چه شیرین سخنی همه از باور عشق