Karen_stintz

شهروند- علی شریفیان: آخر هفته گذشته خانم  Karen Stintz  که  ده سال سابقه عضویت در شورای شهر تورنتو را دارد اعلام کرد در انتخابات شهری ۲۰۱۴ کاندیدای به دست آوردن مقام شهرداری بزرگشهر تورنتوست و از هم اکنون راب فورد را به مبارزه طلبیده است. راب فورد که اکنون ۴۴ سال دارد، پیش از شرکت در مبارزات انتخاباتی برای مقام شهرداری تورنتو در سال ۲۰۱۰، مدتها عضو شورای شهر بوده و در ارتباط با خبر کاندیدا شدن خانم استینتز گفته است مبارزات اتنخاباتی برای تصدی مقام شهرداری تورنتو در سال ۲۰۱۴ یک نبرد خونین و بسیار دشوار است و من آماده آن هستم. پیش از خانم استینتز، دیوید وکانسکی، عضو پیشین شورای شهر تورنتو و رئیس بودجه شهر اعلام کرده که او هم کاندیدای مقام شهرداری بزرگشهر تورنتوست. با این ترتیب تا به اینجا داوطلبان کسب مقام شهردار بزرگترین شهر کانادا به سه نفر رسیده اند.