شهروند- علی شریفیان: غروب روز سه شنبه نمایندگان مجلس سنا با آرای خود سه سناتور سابق محافظه کار را دست کم تا سال ۲۰۱۵، تا آخر این دوره از مجلس سنا، از مقام سناتوری شان تعلیق کردند. سناتورهای تعلیق شده حقوق دریافت نخواهند کرد، اما می توانند از خدمات درمانی و بیمه عمر خود استفاده کنند و عنوان سناتوری را هم فعلا خواهند داشت. در مورد تعلیق هر یک از این سه سناتور جداگانه رای گیری شد. در مورد پاتریک برازو، ۵۰ نفر موافق و یک نفر رای مخالف داد و ۸ سناتور هم زمان رای گیری غایب بودند. خانم پاملا والین با ۵۲ رای موافق، ۲۷ رای مخالف تعلیق شد. باز ۸ نفر رای ندادند و ۱۲ سناتور غایب بودند. ۵۲ سناتور به تعلیق مایک دافی رای مثبت دادند، ۲۸ نفر رای منفی، ۸ سناتور در رای گیری شرکت نکردند و ۱۱ نفر هم غایب بودند.

از راست: پاتریک برازو- مایک دافی - پاملا والین

از راست: پاتریک برازو- مایک دافی – پاملا والین

مایک دافی در جلسه رای گیری حضور نداشت، اما پاملا والین و پاتریک برازو حضور داشتند ولی از دادن نظر روی رای های صادره خودداری کردند.

این نخستین بار است که در تاریخ مجلس سنا، سه سناتور با رای همکاران خود از مقامشان معلق می شوند. از نظر اکثر سناتورها و دولت فدرال، این سه سناتور به علت تقلب و سوءاستفاده مالی از بودجه سنا و حسابسازی از مقام خود تعلیق شدند. در حالیکه هر سه آنها همه پولی که به نادرستی گرفته اند، بازپرداخت کرده و قانونا جرمی برای آنها ثابت نشده است. این آبروریزی یکی از پرسر و صداترین رسوایی های مالی دولت محافظه کار فدرال از سال ۲۰۰۶ که به قدرت رسیده، بوده است.