در همه ی گفتارها و نوشتارها، مقدمه و موخره با هم در رابطه اند و هر دو نیز با مضمون و محتوای مستتر در متن در پیوند و هم از این روست که خواننده یا شنونده از آن، درک و دریافت مشخصی دارد و نیز، همه جا واژگان معنای خودشان را دارند الا در جمهوری اسلامی شکوهمند ما.

نمونه ها، فراوان و دم دست اند. مثلاً وقتی نیروی محترم انتظامی متخلص به “ناجا” می گوید که بنا دارد که از فلان تاریخ “امنیت اجتماعی” که به قول فرنگیان Already حال و بلکه نفس اهالی را گرفته است، “ارتقاء” بدهد، یعنی تنبیه شهروندان نگون بخت به وجه ماضی کافی نبوده و مقرر است که مجدداً تسمه از گرده ی ملت بینوا، بویژه زنان و جوانان بکشد!… پس در این گفتار، “طرح امنیت اجتماعی” یعنی “طرح سلب امنیت و حذف کلیه ی حقوق فردی و اجتماعی”!… و متعاقب آن، بیت یا زبانزد مشهوری که چنین بود:

خدا را بر آن بنده بخشایش است /که خلق از وجودش در آسایش است از معنا و مفهوم راستین خود بیدرنگ خارج و تبدیل به “نقیضه”ای(۱) می شود به این شکل:

خدا را بر آن بنده بخشایش است

که دائم پی سلب آسایش است!

و سپس روزنامه های دارالخرافه نیز صفحات مبسوط و متعددی را در مناقب این “سلب آسایش”، سیاه می کنند، همچنانکه در زمان حضرت امام (ل) آنگاه که فرمود: “جنگ چیز خوبی است”!

باری- در همین راستا، برادر حسین (ع) شریعتمداری، استاد محترم دانشگاه اوین (بازجوی زندان)، و متولی فعلی امامزاده ی کیهان اسلامی در سرمقاله ای در پیوند با وزیران ترمیمی احمدی نژاد می نویسد که وقتی حضرت آقا (یعنی مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی) می فرمایند “مخالفتی ندارم” یعنی: “مخالفم”(۲)!

مطلب دیگری را مرور می کردیم که نویسنده در آن معتقد بود که عبارت “مخالفت هیئت رئیسه مجلس با پیشنهاد مراجع” با عبارت “هیئت رئیسه مجلس با پیشنهاد مراجع موافقت نکرد” فرق دارد!… باورتان نمی شود؟ بفرمائید: طرف، که جسارت است، رویم به دیوار، پزشک هم هست می نویسد:

یک شهروند پزشک در اصفهان هستم، راستش را بخواهید از اینکه در صفحه ۱۴ روزنامه ۱۲-۶-۸۷ در رابطه با موضوع تغییر ساعت عبارت “مخالفت هئیت رئیسه مجلس با پیشنهاد مراجع” را تیتر کرده اید خوشم نیامد و ناراحت شدم. می توانستید تیتر کنید که: هیئت رئیسه مجلس با پیشنهاد مراجع موافقت نکرد”!… و بدین ترتیب احترام مراجع نیز حفظ می شد!

پایان فرمایشات برادر دکتر

پزشک کوپنی و سهمیه ای است و هزار دردسر. و حیرت انگیزتر پاسخ کیهان اسلامی است: “از تذکر بجای شما خواننده ی محترم تشکر می کنیم”!

شما را نمی دانیم، لکن فدوی مقدمه ی برادر دکتر را که خواند نمی داند چرا منتظر بود که ایشان از آخرین دست آورد یا مقاله ی علمی و پژوهشی خود که در مراجع معتبر علمی جهان منتشر شده و یا دست کم از شیوه و یا دارو و درمانی که اخیراً کشف کرده است، سخن بگوید. . . چه کنیم، پزشک سهیمه ای است و هزار دردسر!

السلام و علیکم ولاتفرقوا

الاحقر- فدوی

پنجم سپتامبر المحدب سنه ی ۲۰۰۸ ترسائی

یادداشت ها

۱ـ نقیضه یا پارودی، تحریف عمدی اثری جدی، منظوم یا منثور است به وجهی طنزآمیز که در آن، نقیضه ی ساخته شده، در نقش کاریکاتور اثر اصلی عمل می کند. نقیضه می تواند در لفظ یا سبک و یا محتوا اتفاق بیفتد. برای توضیحات بیشتر ن.ک به : ص ۱۷۶-۱۷۴ تنفس ممنوع گزیده طنزهای سیاسی.

۲ـ کیهان اسلامی، سرمقاله چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ / ۶ آگوست ۲۰۰۸ .

www.hazl.com