aircanada

شهروند علی شریفیان: یک زن ۲۴ ساله و مردی ۳۸ ساله به اتهام انجام سکس در پرواز ۶۱۰ ایرکانادا از تورنتو به هالیفکس آخر هفته گذشته به وسیله پلیس فرودگاه دستگیر شدند. وقتی هنگام پرواز این دو در هواپیما مشغول سکس بودند خدمه و میهمانداران هواپیما به پلیس فرودگاه هالیفکس خبر داده و زمانی که هواپیما در فرودگاه به زمین نشست این دو متوقف و بازجویی شدند. زن بهنگام بازجویی با پلیس درگیر شده و با لگد به یکی از آنها حمله کرده است و با این ترتیب با چند اتهام روبروست. از نظر قانونی انجام سکس در هواپیما به شرط اینکه مخل آرامش عمومی نباشد و یا مانند برهنگی کامل سبب ناراحتی مسافران نشود، جرم نیست. دادگاه این پرونده ۲۵ فوریه تشکیل می شود.