شهروند – علی شریفیان: روز دوشنبه روزنامه نشنال پست چاپ اتاوا به نقل از اداره آمار گزارش داد،

برخلاف پیش بینی کارشناسان در ماه آپریل در مناطق مختلف کشور و در قسمت های مختلف ۲۸ هزار و ۹۰۰ نفر مشاغل خود را از دست داده و بیکار شدند. بیشترین بیکاری مربوط به بخش خصوصی می شود.

jobs

اداره آمار کانادا در گزارش روز جمعه هفته گذشته خود خبر داد در بخش خصوصی ۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر که به کار تمام وقت مشغول بودند، بیکار شدند.
پیش بینی میشد دست کم در ماه آپریل ۱۲ تا ۱۷ هزار فرصت شغلی تازه ایجاد شود. درصد بیکاری به طور متوسط در کل کانادا به شش و نه دهم درصد رسید.