شهروند- علی شریفیان: بنا بر آمارهایی که اداره آمار کانادا هفته گذشته منتشر کرد در ماه مه در مجموع ۲۶ هزار نفر مشغول به کار شدند اما با وجود تولید این فرصت های شغلی به خاطر ورود جوانان به بازار کار در شروع تابستان، نرخ بیکاری بطور متوسط در کشور نسبت به ماه آوریل به اندازه یک دهم درصد افزایش یافت و به ۷ درصد رسید.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی در کل بازار کار در ماه مه بی رونق بوده به طوری که ۳۹ درصد جویندگان کار از جستجوی خود دست کشیده اند.

بیشتر فرصت های شغلی ایجاد شده در ماه مه هم مشاغل نیمه وقت و موقتی بوده اند. در میان مناطق مختلف کشور بیشترین تعداد مشاغل ایجاد شده در آلبرتا بوده است.

job