این صفحه به بهائیان اختصاص دارد

مروری بر تعالیم آئین بهائی

خوانندگان عزیز، بحرانهای کنونی دنیا به ظاهر بسیار نگران کننده به نظر میرسند ولی باید گفت که خوشبختانه صلح جهانی، که تا ده سال پیش به منزلۀ آرمانی بیش نبود در این زمان، به میزانی فوق تصوّر ، در شرف شکل گرفتن و قوام یافتن است. موانع موجود در این راه که در طی مدّتی بسیار مدید زوال ناپذیر به نظر می آمد، اکنون فروریخته است. به تدریج روش مشورت و مذاکره برای بر طرف ساختن کشمکش هایِ به ظاهر اصلاح ناپذیر به کار گرفته میشود. رفته رفته تمایلی نسبت به مقابله با تهاجم نظامی از راه اقدامات مشترک بین المللی پدیدار می گردد. این عوامل در توده های مردم، و همچنین در بسیاری از رهبران کشورها، تأثیری امیدبخش نسبت به آیندۀ جهان داشته است، امیدی که تقریباً از دست رفته بود.

در سراسر جهان نیروهای عظیم فکری و روحانی در حال جلوه و بروزند، نیروهایی که تأثیر روزافزون آنها با ناکامیهای دهۀ اخیر نسبت مستقیم دارد. در همه جا نشانه هایی حاکی از آرزوی مردم به پایان یافتن اختلافات، رنجها و ویرانیها که دیگر هیچ سرزمینی از آنها مصون نمانده، رو به افزایش است. این جنبشهای روز افزون برای ایجاد دگرگونی را باید اَجر نهاد و آنها را در مسیر غلبه بر موانع باقیمانده ای که سدّ راه تحقّق رؤیای دیرین بشر، یعنی صلح جهانی ، شده اند به کار بست.

کوشش و تحرّک مورد نیاز برای اجرای چنین اقدامی را نمی توان فقط به وسیلۀ دعوت به مبارزه علیه آفاتِ اجتماعی که جامعه به آن دچار است بر انگیخت. بلکه باید آن را از راه ارائۀ دورنمایی از رفاه و وحدت عالم انسانی تهییج کرد، یا به عبارت دیگر توجّه را نسبت به امکانات بهزیستی مادّی و روحانی که اکنون در دسترس قرار دارد معطوف ساخت. همۀ ساکنان کرۀ زمین باید بدون تفاوت و امتیاز و بدون تحمّلِ شرایطی، که با هدفهای اساسی این سازماندهیِ مجدّدِ امورِ بشری ارتباط ندارد، از نتایج این اقدامات بهره مند شوند.

تجربه ای که تاریخ تا به امروز ثبت کرده است بیشتر مربوط به قبایل، فرهنگها، طبقات
اجتماعی و ملّتهاست. اکنون با ایجاد وحدت صوری بین کشورهای کرۀ زمین در این قرن، و پذیرفتن وابستگی متقابل همۀ کسانی که بر روی آن زندگی می کنند، تاریخ بشر به صورت مردمی واحد آغازمی شود. اکنون همۀ ساکنان کرۀ زمین که از نعمت های موروثی و فرهنگی گوناگون که در طول قرون و اعصار تکامل یافته برخوردارند به تلاشی فرا خوانده شده اند که با استفاده از میراث مشترک خود، با هشیاری و به نحوی منظّم و مرتّب مسئولیّت طرّاحی آیندۀ خود را به عهده گیرند.

اما برای موفقیت در این امر عظیم بازنگری اساسی بر آنچه در گذشته بوده لازم است. چنین بازنگری، بخصوص در توسعه و ترویج عدالت اجتماعی، بناچار به جستجوی توافق نظردربارۀ طبیعت خودانسان منجر خواهد شد. برای بحث دربارۀ این موضوع چه از جنبۀ عملی و چه از لحاظ نظری دو راه مستقیم برای حرکت به سوی صلح جهانی وجوددارد. ابتدا عقاید جاری در بارۀ ماهیّت و هدف مراحل حرکت را بررسی کنیم و سپس به وظایف و اقداماتی که برای مجریان آن در نظر گرفته شده است، بپردازیم.

موانع بسیاری البته بر سر راه وجود دارد. در زمینۀ بررسی حرکت به سمت رشد و تکامل و در نهایت وحدت و صلح جهانی، بهائیان برای جامعه، در شرایط اجتماعی مختلف، در سراسر جهان خاضعانه تلاش می‌کنند تا الگویی برای فعّالیّت و ساختارهای اداری مربوطه فراهم آورند که اصل وحدت نوع بشر و معتقدات زیربنایی این اصل را تجسّم می‌بخشد. برای روشن شدن موضوع در اینجا فقط چند فقره از این اعتقادات بیان می‌گردد. کنار گذاشتن تعصّبا، زیراکه روح انسانی عاری از جنسیّت، نژاد، قومیّت و طبقه می‌باشد و این حقیقتی است که هر نوع تعصّب را غیر قابل‌ قبول می‌نماید.
ریشۀ اصلی تعصّب جهل است که به کمک روشهای آموزشی‌‌ می‌تواند بر طرف گردد، آموزشی که باید در اختیار تمام نوع بشر قرار گیرد چراکه تمامی افراد دنیا باید در تکامل صلح جهانی نقش داشته باشند. علم و دین دو نظام مکمّل دانش و عمل‌اند که انسان از طریق آنها دنیای اطراف خود را درک می‌کند و به وسیلۀ آنها مسیررسیدن به صلح جهانی را طی میکند ؛ دین بدون علم به ‌سرعت به سطح خرافات و تعصّبات تنزّل می‌یابد و علم بدون دین به ابزاری برای مادّی‌گرایی خشک تبدیل می‌گردد؛ عدالت که یکی از قوای روح انسان است فرد را قادر به تشخیص حقیقت از دروغ می‌سازد و جستجوی واقعیّت را هدایت می‌کند، جستجویی که برای رهایی از عقاید خرافی‌ و سنّت‌های پوسیده‌ای که راه صلح و یگانگی را مسدود می‌سازند ضروری است ؛ عدالت وقتی که به نحوی صحیح در مسائل اجتماعی اِعمال گردد مهم‌ترین وسیله برای ایجاد صلح ، وحدت و یگانگی است.
تبدیل این‌ قبیل آرمان‌ها به واقعیّت، ایجاد تقلیب در افراد و پی‌ریزی ساختارهای اجتماعی مناسب مطمئنّاً کار کوچکی نیست. با این حال جامعۀ بهائی یک روش یادگیری درازمدّت را که لازمۀ این هدف عظیم است با جدّیّت تمام دنبال می‌کند، هدفی که مشارکت تعداد فزاینده‌ای از مردم از هر طبقه و از هر گروه بشری را استقبال می‌نماید….. با آرزوی وقوع صلح جهانی هرچه سریع تر، شمارا تا هفتۀ آینده به خدای بزرگ می سپاریم.
خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید: پیامگیر : ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵ ، ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی : www.reference.bahai.org/fa