شهروند- علی شریفیان: بیش از یک هفته از روز کانادا، بزرگترین و مهمترین جشن سالانه کانادا می گذرد. روزی که هرساله با شکوهی بیش از سال پیش برگزار شده و می شود. شبکه سی تی وی در وبسایت خود از رجوع کنندگان به این وب سایت پرسیده تعطیلی روز کانادا را چگونه گذرانده اند. از ۴۲۳۷ نفری که در این سنجش افکار شرکت کرده اند، ۱۴۸۵ نفر برابر با ۳۵ درصد آنها که اکثریتشان را تشکیل داده، گفته اند که این روز را با خانواده و دوستانشان گذرانده اند. ۲۶ درصد، ۱۰۹۹ این تعطیلی را تنها بوده اند. ۳۲۵ نفر، ۸ درصد به تماشای آتش بازیها رفته اند و جالب اینکه ۷۱۵ نفر، ۱۷ درصد به گزینه «چه تعطیلی؟» رای داده اند. ۶۱۳ نفر، ۱۴ درصد هم گزینه موارد دیگر را علامت زده اند

family-in-canada.