Mayor

شهروند- علی شریفیان: در یکی از آخرین نظرسنجی هایی که به وسیله بنگاه سنجش افکار «فوروم» انجام شده در میان مردم اولیویا چاو ۲۹ درصد، جان توری ۲۸ درصد و راب فورد ۲۷ درصد محبوبیت و مقبولیت دارند. بقیه کاندیداهای مقام شهرداری تورنتو با فاصله بسیار با این سه کاندیدای پیشگام قرار دارند. با این ترتیب و با توجه به اینکه ضریب خطای این نظرسنجی به علاوه، منهای ۳ درصد اعلام شده، در افکار و کسانی تصمیم خودشان را گرفته اند، راب فورد شانه به شانه اولیویا چاو و جان توری قرار گرفته است.

در تحلیل نتایج این نظرسنجی آمده که به نظر می رسد در انتخابات ماه اکتبر برای گزینش شهردار تورنتو رقابت تنگاتنگی خواهد بود. این نظرسنجی روز ۲۳ جولای با شرکت ۱۰۶۳ نفر از تورنتویی ها انجام و آخر هفته گذشته منتشر شده است. راب فورد حدود یک ماه است که دوران درمان و توان یابی خود را در یک مرکز حرفه ای تمام کرده و بر سر کار برگشته است.

انتخابات شهری تورنتو اواخر ماه اکتبر برگزار خواهد شد.