شهروند- علی شریفیان سی بی سی خبر داد به دنبال انتصاب «محمدحسن اسماعیل فاراح» به ریاست پلیس سومالی، جامعه سومالیایی تباران کانادا در تورنتو به شدت عصبانی شده و اعلام کرده اند که منصوب کردن این شخص به ریاست پلیس کشورشان آنها را به شدت نگران کرده است.

سی بی سی به نقل از یکی از اعضای متشخص این اقلیت قومی گزارش داده که «محمدحسن اسماعیل فاراح » در سال ۲۰۱۱ از سوی اتاوا و بر اساس نظرات دادگاه عالی کانادا مظنون به جنایت علیه بشریت اعلام شده بوده است. بنابر اسناد هئیت ناظر بر برنامه بررسی و پذیرش پناهجویان کانادا «محمدحسن اسماعیل فاراح» بعد از سقوط دولت «زیاد باره» در سال ۱۹۹۱ از طریق آمریکا به کانادا آمده و تقاضای پناهندگی کرده است. او علت پناهجویی خود را عضویت در نیروی پلیس و ترسش از اعدام در صورت برگشت به سومالی تحت حکومت بعد از «زیاد باره» اعلام کرده است. در همه حال در روند بررسی تقاضانامه او، شماری از سومالیایی که خود پناهنده بودند خبر دادند که «محمدحسن اسماعیل فاراح » بازجو و از اعضای نیروهای پلیس سومالی بوده است و بر اساس دسیسه ها و توطئه های او تعداد زیادی از فعالان سیاسی شکنجه و کشته شده اند. یکی از اعضای این جامعه که برادرش به علت اقدامات پلیسی این فرد کشته شده بود مدارکی هم در این زمینه ارائه کرد. وضعیت و کارنامه کار پلیسی «محمد حسن اسماعیل فاراح» در برنامه مشهور و معتبر خبری ـ تحقیقی Fifthestate سی بی سی هم بررسی شده است. در آن برنامه هم از این رئیس پلیس جدید سومالی به عنوان یکی از متهمان جنایت علیه بشریت نام برده شده است.

اداره مهاجرت و شهروندی و مقامات مسئول پناهندگی کانادا به علت در دست نبودن مدارک کافی «محمد حسن اسماعیل فاراح » را اخراج نکردند، اما در سال ۲۰۱۱ نام او را جزو یک فهرست ۳۰ نفره از کسانی که مظنون به جنایت علیه بشریت هستند، اعلام کردند.

ismail-farah