شهروند ـ پنجشنبه شب گروه بزرگی از ایرانیان با عقاید و سلیقه های گوناگون در رستوران شیراز گرد آمدند، تا در جشن اعلان نامزدی مایکل پارسا چهره ی مشهور و محبوب جامعه ی ایرانیان برای نامزدی کرسی مجلس فدرال کانادا در انتخابات سال آینده مشارکت کرده باشند.

پارسا که از حزب محافظه کار نامزد نمایندگی مجلس ملی کانادا است، هم در حزب خویش و هم در جامعه ایرانی از محبوبیت برخوردار است، تا آنجا که می شود گفت ایرانیان با سلیقه های مختلف و افراد شناخته شده ی ایرانی عضو حزب های لیبرال و نیودمکرات نیز در گردهمایی مایکل پارسا برای دست

مایکل پارسا و همسرش والری پارسا

مایکل پارسا و همسرش والری پارسا

یابی به کرسی مجلس فدرال کانادا حضور یافته بودند.

مایکل پارسا در اواسط دهه ی هشتاد همراه خانواده اش از ایران به کانادا مهاجرت کرد. از آگوست ۱۹۹۳ با حزب محافظه کار همکاری می کند و اکنون بیش از بیست و یک سال است در سیاست کانادا تجربه دارد.

پارسا دارای لیسانس مدیریت بازرگانی است. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس انتخابات منطقه ی ریچموندهیل بوده است. همچنین از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ رئیس Optimist Club ریچموندهیل بوده . این کلاب در زمینه ی

 آقای جیسون کنی سخنران اصلی مراسم بود

آقای جیسون کنی سخنران اصلی مراسم بود

کمک به جوانان در تمام زمینه های زندگی شان فعالیت دارد.

او همچنین رئیس باشگاه فوتبال کودیاک بوده و مدتی نیز در هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا فعالیت داشته است.

سخنران اصلی مراسم آشنایی با مایکل پارسا، آقای جیسون کنی وزیر کار و توسعه اجتماعی و وزیر چند فرهنگی از اتاوا بود.

شهروند برای مایکل پارسا جوان ایرانی/کانادایی پرتجربه در امر سیاست آرزوی موفقیت می کند.